Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Cos de professors d'ensenyança secundària amb perfil bilingüe.


 • Descripció

  Cos de professors d'ensenyança secundària amb perfil bilingüe.


 • Organisme

  Junta d'Andalusia: Conselleria de Cultura i Patrimoni Històric
  Palacio de Altamira
  Santa María la Blanca, 1
  41004 Sevilla
  Tel.: 95 503 60 00
  Fax: 95 503 64 06
  Web: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico.html
  Tel:95 503 60 00
  Fax:95 503 64 06


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ:
  a) Estar en possessió del Títol d'Especialització Didàctica o del Títol Oficial de Màster que acredite la formació pedagògica i didàctica. Vegeu punt 2.2 de la convocatòria.

  b) Posseir la titulació i especialitat requerides, que a continuació s'indiquen, d'acord amb l'annex II que figura en l'Ordre de 8 de juny de 2011.

  ALTRES: el personal aspirant que no posseïsca la nacionalitat espanyola haurà d'acreditar el coneixement de l'idioma castellà mitjançant la realització d'una prova en què es comprovarà que posseeixen un nivell adequat de comprensió oral i escrita d'aquesta llengua. (Vegeu punt 2.1 de la convocatòria).


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun estat a què s'aplique la Directiva 2004/38/CE, del Parlament Europeu, sobre lliure circulació de persones treballadores i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol i el Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, modificat pel Reial Decret 1710/2011, de 18 de novembre.

  Així mateix, podran participar els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, o si ho estan es troben en un dels supòsits descrits en l'apartat 4 de l'article 9 del citat Reial Decret 1710/2011, així com els seus descendents, i els dels seus cònjuges, si no estan separats de dret, sempre que siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aqueixa edat dependents, de conformitat amb el que estableix l'article 57.2 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre complida l'edat mínima d'accés a la funció pública i no tindre l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació forçosa.
  c) No patir cap malaltia ni tindre cap limitació física o psíquica incompatibles amb l'exercici de les funcions docents corresponents al cos i l'especialitat a què s'opta.
  d) No haver sigut separat del servei, per expedient disciplinari, de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes i no trobar-se complint pena d'inhabilitació per a l'exercici de funcions públiques. En el supòsit de no estar en possessió de la nacionalitat espanyola, i de conformitat amb el que estableix l'article 56 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, s'haurà d'acreditar no estar sotmés a cap sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el país d'origen, l'accés a la funció pública.
  e) Posseir la capacitat funcional i competència professional, tant teòrica com pràctica, per a impartir docència en l'especialitat a què s'opte.
  f) No trobar-se exclòs de les borses de personal funcionari interí de la Conselleria d'Educació de la Junta d'Andalusia, mitjançant una resolució de l'òrgan competent, per incompetència professional o per altres causes que impedisquen la impartició de docència, sense perjuí del que estableix l'article 13.2. de l'Ordre de 8 de juny de 2011 (BOJA núm. 117, de 16 de juny de 2011).
  g) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos a què es pretén accedir.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte d'aquesta convocatòria, és la cobertura de llocs en règim d'interinitat.
  CODI DEL LLOC I ESPECIALITATS:
  590016 Música
  590001 Filosofia
  590019 Tecnologia
  590102 Anàlisi i Química Industrial
  590107 Informàtica
  590108 Intervenció Sociocomunitària
  590116 Processos en la Indústria Alimentària
  590119 Processos i Mitjans de Comunicació
  590005 Geografia i Història
  590006 Matemàtiques
  590007 Física i Química
  590009 Dibuix
  590017 Educació Física


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen participar en aquesta convocatòria haurà d'omplir el formulari web associat a l'annex I (sol·licitud de participació) que facilitarà aquesta Administració educativa a través del portal web de la Conselleria d'Educació. El dit formulari s'haurà d'omplir a través de l'aplicació informàtica dissenyada a aquest efecte, d'acord amb les indicacions i instruccions que s'hi inclouen. L'ompliment de la sol·licitud mitjançant aquest sistema generarà un número identificatiu que donarà validesa i unicitat a aquesta.
  Les sol·licituds es dirigiran a la persona titular de la Direcció General del Professorat i Gestió de Recursos Humans de la Conselleria d'Educació.
  També podran teletramitar-se, d'acord amb el que preveu la disposició addicional cinquena del Decret 302/2010, d'1 de juny.


 • Lloc de presentació

  Preferentment en les delegacions territorials d'Educació, sense perjuí del que estableixen l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els articles 82 i següents de la Llei 9/2007, de 22 d'octubre, de l'Administració de la Junta d'Andalusia.

  En el cas que s'opte per presentar sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert, perquè la dita sol·licitud siga datada i segellada abans de certificar-se. Si no és així, no podrà considerar-se com a presentada en aqueixa data.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.juntadeandalucia.es/educacion


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar