Detall

Concurs de Trasllats en els Cossos de Catedràtics i Professors d'Ensenyança Secundària, de Professors Tècnics de Formació Professional, de Catedràtics i Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de Catedràtics I Professors de Música i Arts Escèniques, de Catedràtics i Professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny.


 • Descripció

  Concurs de Trasllats en els Cossos de Catedràtics i Professors d'Ensenyança Secundària, de Professors Tècnics de Formació Professional, de Catedràtics i Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de Catedràtics I Professors de Música i Arts Escèniques, de Catedràtics i Professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Llista definitiva d'adjudicacions. Termini de recurs)

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits generals

  Participació Voluntària.

  Podrà participar voluntàriament sol·licitant les places oferides en esta convocatòria, el personal funcionari de carrera que depén de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, que es trobe en alguna de les situacions següents:
  a) En situació de servici actiu o en servicis especials declarada des de centres dependents de la Generalitat Valenciana, amb destinació definitiva en centres dependents d'esta, sempre que, de conformitat amb la disposició addicional sexta, apartat 6, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació, en finalitzar este curs escolar hagen transcorregut, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació que exercisquen amb caràcter definitiu.
  b) En situació d'excedència voluntària, en els seus distints tipus, declarada des de centres que depenen de la Generalitat Valenciana.
  Si es tracta dels supòsits d'excedència voluntària per interés particular o per agrupació familiar que preveuen els articles 127 i 128, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, respectivament, només podran participar, si en finalitzar este curs escolar han transcorregut dos anys des que van passar a esta situació.
  c) En situació de suspensió de funcions declarada des de centres dependents de la Generalitat Valenciana, sempre que en finalitzar este curs escolar haja conclòs el temps de duració de la sanció disciplinària de suspensió i, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació definitiva.

  Als efectes previstos en l'apartat anterior s'entendrà com a data de finalització del curs escolar la de 31 d'agost del 2016.

  Els qui desitgen exercir un dret preferent per a l'obtenció de destinació hauran d'ajustar-se al que determina la base deu d'esta resolució.

  Participació obligatòria.

  Està obligat a participar-hi el personal funcionari que depén de la Generalitat Valenciana que es trobe en alguna de les situacions que s'indiquen a continuació:

  a) El personal funcionari que, procedent de la situació d'excedència o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva, haja reingressat al servici actiu i obtingut, en virtut d'este reingrés, una destinació amb caràcter provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana amb anterioritat a la data de publicació d'esta convocatòria.
  Al personal funcionari, que s'inclou en el paràgraf anterior, en cas que no participe en la present convocatòria, o si encara que hi haja participat no ha sol·licitat un nombre suficient de llocs, se li adjudicarà d'ofici una destinació definitiva en places que puga ocupar, segons les especialitats de les quals siga titular, en un centre que depenga de la Generalitat Valenciana. En el supòsit que no se li adjudique una destinació definitiva, romandrà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.
  L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'orde en què apareixen publicats els centres en els annexos, que es publicaran en la pàgina Web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  b) El personal funcionari que es trobe en la situació d'excedència forçosa o suspensió de funcions amb pèrdua del lloc de destinació i que, complida la sanció no haja obtingut un reingrés provisional, i haja sigut declarat en estes situacions des d'un centre dependent en l'actualitat de la Generalitat Valenciana.
  En cas que no sol·licite el suficient nombre de places, se li adjudicarà d'ofici una destinació definitiva en un lloc que puga ocupar segons les especialitats de les quals siguen titulars, en un centre dependent de la Generalitat Valenciana. L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'orde en què apareixen publicats els centres en els annexos, que es publicaran en la pàgina Web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  En el cas que estos no participen en el present procediment, quedaran en la situació d'excedència voluntària per interés particular prevista en l'article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
  c) El personal funcionari que havent estat adscrit a places en l'exterior haja de reincorporar-se a l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana en el curs 2016/2017, o que havent-se reincorporat en cursos anteriors no haja obtingut destinació definitiva.
  Aquells que desitgen exercir el dret preferent a la localitat a la qual es referixen els articles 10.6 i 14.4 del Reial Decret 1138/2002, de 31 d'octubre, hauran de sol·licitar, de conformitat amb el que establix esta convocatòria, totes les places a les quals puguen optar en virtut de les especialitats de les quals siguen titulars corresponents als centres de la localitat en què van tindre la seua última destinació definitiva.
  Al professorat que haja de participar i no participe se li adjudicarà d'ofici una destinació definitiva en llocs als quals puga optar per les especialitats de les quals siga titular. La dita adjudicació d'ofici es realitzarà segons l'orde en què apareixen publicats els centres en els annexos que es publicaran en la pàgina Web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  En cas que este professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.
  d) El personal funcionari que haja perdut la destinació definitiva en compliment de sentència, resolució de recurs o per haver-se-li suprimit o modificat expressament el lloc que exercia amb caràcter definitiu.
  Este professorat podrà exercir el dret preferent en les condicions que regula la base deu de la present resolució.
  Al professorat que haja de participar-hi i no participe o, si ho fa, no exercix el dret preferent a què es referix el paràgraf anterior i d'això es deriva la no-obtenció de destinació definitiva, esta se li adjudicarà d'ofici en llocs als quals puga optar per les especialitats de les quals siga titular. La dita adjudicació d'ofici es realitzarà segons l'orde en què apareixen publicats els centres en els annexos que es publicaran en la pàgina Web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  En cas que este professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.
  Als efectes d'esta convocatòria, Només tindran caràcter de places suprimides les corresponents a la supressió de centres, sempre que estes no hagen donat lloc a la creació d'un altre centre, a la supressió d'ensenyances, la impartició de la qual s'haja extingit en el centre sense que hagen sigut substituïdes per altres equivalents o anàlogues i a la supressió de llocs de treball que, per resolució expressa, supose la pèrdua de la destinació definitiva que exercira.
  e) El personal funcionari que, amb pèrdua de la plaça docent que exercia amb caràcter definitiu, haja passat a prestar servicis en altres llocs de l'Administració Pública mantenint la seua situació de servici actiu en el seu cos docent, sempre que haja cessat i obtingut una destinació docent provisional en centres dependents en l'actualitat de la Generalitat Valenciana.
  Este professorat podrà exercir el dret preferent en les condicions que regula la base deu de la present resolució.
  Al professorat que haja de participar-hi i no participe o, si ho fa, no exercix el dret preferent a què es referix el paràgraf anterior i d'això es deriva la no-obtenció de destinació definitiva, esta se li adjudicarà d'ofici en llocs als quals puga optar per les especialitats de les quals siga titular. La dita adjudicació d'ofici es realitzarà segons l'orde en què apareixen els centres en els annexos que es publicaran en la pàgina Web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  En cas que este professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.
  f) El personal funcionari amb destinació provisional que, durant el curs 2015/2016 estiga prestant servicis en centres dependents de la Generalitat Valenciana o en comissió de servicis en una altra administració educativa i mai haja obtingut destinació definitiva.
  Al professorat inclòs en este apartat que no hi participe, o en el supòsit que participe i no sol·licite un nombre suficient de places, se li adjudicarà d'ofici una destinació definitiva en llocs als quals puga optar per les especialitats de les quals siga titulars.
  En cas de no obtindre destinació definitiva, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana. La dita adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'orde en què apareixen els centres en els annexos que es publicaran en la pàgina Web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  g) Aspirants seleccionats en els últims procediments selectius convocats per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que durant el present curs escolar 2015/2016 estiguen realitzant la fase de pràctiques.
  Estos participants i estes participants, de conformitat amb l'article 13 del Reial Decret 1364/2010, de 29 d'octubre, estan obligats a obtindre la primera destinació definitiva en centres dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, i per l'especialitat per la qual han sigut seleccionats. A este efecte hauran de sol·licitar una destinació en els dits centres.
  A aquells funcionaris i aquelles funcionàries en pràctiques que, havent de participar, no ho facen o, participant, no sol·liciten prou nombre de places, se'ls adjudicarà d'ofici destinació definitiva en places corresponents a l'especialitat per la qual participen o hagen de participar en centres de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'orde en què apareixen els centres en els annexos que es publicaran en la pàgina Web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  El professorat en pràctiques participarà sense puntuació i es realitzarà l'adjudicació de destinació segons el seu orde en el procediment selectiu.
  En cas que no obtinguen una destinació definitiva, quedaran en situació de destinació provisional per l'especialitat en què els va correspondre prestar servicis en el curs escolar 2015/2016 com a funcionaris en pràctiques.
  La destinació que puga correspondre'ls estarà condicionada, en tot cas, d'acord amb el que disposa l'article 13.2 del Reial Decret 1364/2010, a la superació de la fase de pràctiques i al seu nomenament com a funcionaris i funcionàries de carrera.

  Queda exceptuat de l'obligatorietat de concursar el professorat que es trobe en alguna de les situacions següents :

  a) El personal funcionari del Cos de Mestres que haja accedit al Cos de Professors d'Ensenyança Secundària a través del procediment d'accés a cossos docents de subgrup superior i es trobe prestant servicis en la mateixa especialitat amb caràcter definitiu, en primer i segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria, en l'àmbit de gestió de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  b) Els funcionaris i les funcionàries de carrera del Cos de Mestres que, tenint destinació definitiva en els actuals Servicis Psicopedagògics Escolars, hagen accedit al cos de professors d'Ensenyança Secundària pel procediment d'accés a Cossos de Subgrup Superior a la Comunitat Valenciana per l'especialitat d'orientació educativa, i opten per romandre en el seu actual lloc de treball, en virtut de la disposició addicional primera del Decret del Govern Valencià 131/1994.
  c) El personal funcionari del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional que, en virtut del que establixen les disposicions transitòria primera del Reial Decret 1701/1991, de 29 de novembre, transitòria segona i quinta del Reial Decret 1635/1995, de 6 d'octubre, i en la transitòria tercera del Reial Decret 777/1998, de 30 d'abril, a l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, tinga una destinació definitiva en places o llocs corresponents a especialitats del cos de professors d'Ensenyança Secundària, en cas que, a través dels procediments selectius d'accés convocats per les distintes administracions educatives, accedisca a l'esmentat cos podrà romandre en la seua mateixa destinació, sempre que l'especialitat d'accés es corresponga amb la de la plaça o lloc que exercix amb caràcter definitiu.
  El professorat, al qual es referixen els subapartats anteriors, podrà ser confirmat en les destinacions que estiga ocupant, una vegada que aprovat l'expedient dels procediments selectius, siguen nomenats funcionaris de carrera els aspirants seleccionats en estos, sempre que mitjançant una resolució i atenent a criteris de planificació educativa, així es determine per la Direcció General de Centres i Personal Docent.
  Estes opcions a les quals s'al·ludix en els subapartats anteriors hauran de ser manifestades per escrit ajustat al model que que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport com a annex, dirigit a la Direcció General de Centres i Personal Docent, dins del termini de presentació d'instàncies establit en esta convocatòria.

  En cap cas s'adjudicaran amb caràcter forçós les places corresponents a l'especialitat de Cultura Clàssica, així com les places dels centres de Formació de Persones Adultes i d'àmbits, per la qual cosa el personal funcionari no estarà obligat a sol·licitar-les.

  En tot cas, no procedirà l'adjudicació d'ofici quan els funcionaris i les funcionàries hagen obtingut destinació en concursos o en procediments de provisió de llocs no compresos en l'àmbit del Reial Decret 1364/2010, de 29 d'octubre.

  Els qui vullguen exercir un dret preferent per a l'obtenció de destinació hauran d'atendre's al que es determina en la base següent d'esta resolució.


 • Places

  Descripció de les places

  S'oferiran les places o llocs vacants que es determinen, entre els quals s'inclouran, almenys, els que es produïsquen fins al 31 de desembre de 2015, així com aquells que resulten del mateix procediment.


 • Documentació / Informació


  La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s'efectuarà per algun dels mitjans següents:
  - Per mitjà de l'usuari i contrasenya utilitzat a ITACA.
  - DNI, data de naixement i últims dígits del compte bancari on es va realitzar el cobrament de l'última nòmina.
  - DNI electrònic i els certificats emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), ja siga el del ciutadà o la ciutadana o el d'empleat públic o la d'empleada pública.
  L'ús dels mitjans telemàtics per a participar en el procés comporta el consentiment del sol·licitant i de la sol·licitant al tractament dels seus dades de caràcter personal que siguen necessaris per a la tramitació del procés, d'acord amb la normativa vigent.
  ATENCIÓ! A l'hora d'omplir la sol·licitud haurà de tindre's en compte les instruccions que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esporthttp://www.cece.gva.es/

  - Els funcionaris i les funcionàries dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que van participar en el concurs de trasllats convocat en el curs 2014-2015, que no desitgen aportar cap nou mèrit i fer valdre la baremació que van obtindre, en allò que coincidisca amb el barem del present procediment, no hauran de presentar cap document. Tampoc hauran de presentar documentació els qui participen des de la situació de funcionaris i funcionàries en pràctiques.

  Hauran de presentar la instància d'aportació de mèrits i la documentació acreditativa d'estos, dins del termini de presentació de sol·licituds:
  *1. Els funcionaris i les funcionàries dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que hagen participat en el concurs de trasllats convocat durant el curs 2014-2015 que, a més de fer valdre en el present procediment allò que coincidisca amb el barem del present procediment la baremació que van obtindre, desitgen aportar nous mèrits. Açò ho manifestaran expressament en l'imprés de la instància que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el qual únicament relacionaran els mèrits ara al·legats i aportats, sempre que hagen sigut perfeccionats després de la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies de l'esmentat concurs.
  *2. Els funcionaris i les funcionàries dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que hagen participat en el concurs de trasllats convocat durant el curs 2014-2015 que no realitzen l'opció anterior podran optar per la nova valoració de tots o part dels seus mèrits, la qual cosa hauran de manifestar-ho expressament en l'imprés de la instància d'aportació de mèrits. A estos participants i estes participants se'ls avaluarà novament els mèrits dels apartats o subapartats que trien en omplir la instància, sempre que en presenten novament la documentació acreditativa. No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació realitzada en procediments anteriors, podran ser corregits en qualsevol moment del procediment.
  *3. Els sol·licitants i les sol·licitants que no van participar en el concurs precitat hauran d'aportar tota la documentació justificativa per a la valoració de mèrits a què es fa referència en l'annex I, excepte el full de servicis que serà aportada per l'Administració. Aquells mèrits al·legats i no justificats documentalment, no seran tinguts en compte.


 • Lloc de presentació


  La sol·licitud de participació en este procediment de provisió es realitzarà telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport:http://www.cece.gva.es. No serà necessària la presentació de la instància en cap registre físic.

  - L'annex d'aportació de mèrits junt amb els documents ressenyats en el barem publicat com annex I, es presentaran preferentment en el registre de la direcció territorial on estiguen destinats i destinades, excepte les sol·licituds dels qui estiguen adscrits i de les qui estiguen adscrites provisionalment o en comissió de servici i procedisquen o tinguen destinació definitiva en una altra direcció territorial i, en este cas, es presentaran en la direcció territorial d'origen.
  Així mateix, els participants i les participants podran presentar la documentació en qualsevol de les altres dependències a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de Correus, es farà en sobre obert, perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel funcionari o la funcionària de Correus abans de ser certificada. Si no és així, no podrà considerar-se com a presentada en eixa data.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.cece.gva.es/per/val/concursos.htm?cont=200


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar