Detall

Concurs de Trasllats en el cos de Mestres.


 • Descripció

  Concurs de Trasllats en el cos de Mestres.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Llista definitiva d'adjudicacions)

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics

  Consulteu la base tercera. Requisits específics per a l'exercici de determinats llocs


 • Requisits generals

  Participació Voluntària.

  Podrà participar voluntàriament sol·licitant les places oferides en esta convocatòria, el personal funcionari de carrera que depén de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, que es trobe en alguna de les situacions següents:

  a) En situació de servici actiu o en servicis especials declarada des de centres dependents de la Generalitat Valenciana, amb destinació definitiva en centres dependents d'esta, sempre que, de conformitat amb la disposició addicional sexta, apartat 6, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'Educació, al finalitzar este curs escolar hagen transcorregut, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació que exercisquen amb caràcter definitiu.
  b) En situació d'excedència voluntària, en els seus distints tipus, declarada des de centres que depenen de la Generalitat Valenciana. Si es tracta dels supòsits d'excedència voluntària per interés particular o per agrupació familiar que preveuen els articles 127 i 128, de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, respectivament, només podran participar, si al finalitzar este curs escolar han transcorregut dos anys des que van passar a esta situació.
  c) En situació de suspensió de funcions declarada des de centres dependents de la Generalitat Valenciana, sempre que en finalitzar este curs escolar haja conclòs el temps de duració de la sanció disciplinària de suspensió i, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l'última destinació definitiva.

  Als efectes previstos en l'apartat anterior s'entendrà com a data de finalització del curs escolar la de 31 d'agost del 2016.

  Els qui desitgen exercitar un dret preferent per a l'obtenció de destinació s'hauran d'ajustar al que es determina en la base sèptima d'esta resolució.

  Podran sol·licitar places corresponents a esta convocatòria, els funcionaris i les funcionàries dependents d'altres administracions educatives sempre que complisquen els requisits i condicions que s'establixen en esta resolució. Estos funcionaris i estes funcionàries hauran d'haver obtingut la seua destinació definitiva en l'àmbit de gestió de l'administració educativa a la qual se circumscrivia la convocatòria per la qual van ser seleccionats i seleccionades, llevat que en esta no s'establira l'exigència d'este requisit.
  Estos participants i estes participants hauran de dirigir la seua instància de participació a qualsevol dels òrgans que es determinen en la present convocatòria.

  Participació obligatòria.

  Està obligat a participar-hi el personal funcionari que depén de la Generalitat Valenciana que es trobe en alguna de les situacions que s'indiquen a continuació:

  a) El personal funcionari, que procedent de la situació d'excedència o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva, haja reingressat al servici actiu i obtingut, en virtut del dit reingrés, una destinació amb caràcter provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana, amb anterioritat a la data de publicació d'esta convocatòria.
  Al personal funcionari que s'inclou en el paràgraf anterior, en cas que no participe en la present convocatòria, o si encara que hi haja participat no ha sol·licitat un nombre suficient de llocs, se li adjudicarà d'ofici una destinació definitiva en places que puga ocupar, segons les especialitats de les quals siga titular, en un centre que depenga de la Generalitat Valenciana. En el supòsit que no se li adjudique una destinació definitiva, romandrà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.
  L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'orde en què apareixen els centres en l'annex III, que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria.
  b) El personal funcionari que es trobe en la situació d'excedència forçosa o suspensió de funcions amb pèrdua del lloc de destinació i que una vegada complida la sanció no haja obtingut un reingrés provisional i haja sigut declarat en estes situacions des d'un centre dependent en l'actualitat de la Generalitat Valenciana.
  En el cas que no sol·licite el suficient nombre de places, se li adjudicarà d'ofici destinació definitiva en llocs que puga ocupar segons les especialitats de què siguen titulars, en un centre dependent de la Generalitat Valenciana. L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'orde en què apareixen els centres en l'annex III que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria.
  En el cas que estos no participen en el present procediment, quedaran en la situació d'excedència voluntària per interés particular prevista en l'article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana
  c) El personal funcionari que havent estat adscrit a places en l'exterior haja de reincorporar-se a l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana en el curs 2016/2017, o que havent-se reincorporat en cursos anteriors no haja obtingut destinació definitiva.
  Aquells que desitgen exercir el dret preferent a la localitat a la qual es referixen els articles 10.6 i 14.4 del Reial Decret 1138/2002, de 31 d'octubre, hauran de sol·licitar, de conformitat amb el que establix esta convocatòria, totes les places a les quals puguen optar en virtut de les especialitats de les quals siguen titulars corresponents als centres de la localitat en què van tindre la seua última destinació definitiva.
  Al professorat que haja de participar i no participe se li adjudicarà d'ofici una destinació definitiva en llocs als quals puga optar per les especialitats de les quals siga titular. La dita adjudicació d'ofici es realitzarà segons l'orde en què apareixen els centres en l'annex III que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria.
  En cas que este professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.
  d) El personal funcionari que haja perdut la destinació definitiva en compliment de sentència, resolució de recurs o per haver-se-li suprimit o modificat expressament el lloc que exercia amb caràcter definitiu.
  Este professorat podrà exercitar el dret preferent, en les condicions que es regulen en la base sèptima de la present resolució.
  Al professorat que haja de participar-hi i no participe o, si ho fa, no exercix el dret preferent a què es referix el paràgraf anterior i d'això es deriva la no-obtenció de destinació definitiva, esta se li adjudicarà d'ofici en llocs als quals puga optar per les especialitats de les quals siga titular. La dita adjudicació d'ofici es realitzarà segons l'orde en què apareixen els centres en l'annex III que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria.
  En cas que este professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.
  Als efectes d'esta convocatòria, només tindran caràcter de places suprimides les corresponents a la supressió de centres, sempre que esta supressió no haja donat lloc a la creació d'un altre centre, a la supressió d'ensenyances, la impartició de les quals s'haja extingit en el centre sense que hagen sigut substituïdes per altres d'equivalents o anàlogues i a la supressió de llocs de treball que, per resolució expressa, supose la pèrdua de la destinació definitiva que exercia.
  e) El personal funcionari que, amb pèrdua de la plaça docent que exercia amb caràcter definitiu, haja passat a prestar servicis en altres llocs de l'Administració mantenint la seua situació de servici actiu en el seu cos docent, sempre que haja cessat i obtingut una destinació docent provisional en centres dependents en l'actualitat de la Generalitat Valenciana.
  Este professorat podrà exercitar el dret preferent, en les condicions que es regulen en la base sèptima de la present resolució.
  Al professorat que haja de participar-hi i no participe o, si ho fa, no exercix el dret preferent a què es referix el paràgraf anterior i d'això es deriva la no-obtenció de destinació definitiva, esta se li adjudicarà d'ofici en llocs als quals puga optar per les especialitats de les quals siga titular. La dita adjudicació d'ofici es realitzarà segons l'orde en què apareixen els centres en l'annex III que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria.
  En cas que este professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.
  f) El personal funcionari amb destinació provisional que, durant el curs 2015/2016 estiga prestant servicis en centres dependents de la Generalitat Valenciana o en comissió de servicis en una altra administració educativa i mai haja obtingut destinació definitiva.
  Al mestre o la mestra inclosos en este apartat que no participe, o en el supòsit de participar no sol·licite un nombre suficient de places, se li adjudicarà d'ofici destinació definitiva en el lloc al qual puga optar per les especialitats de què siga titular en centres dependents de la Generalitat Valenciana.
  En el cas de no obtindre destinació definitiva, este professorat quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana. L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'orde en què apareixen els centres en l'annex III que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria.
  g) Aspirants seleccionats en els últims procediments selectius convocats per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que durant el present curs escolar 2015/2016 estiguen realitzant la fase de pràctiques.
  Estos/estes participants, de conformitat amb l'article 13 del Reial Decret 1364/2010, de 29 d'octubre, estan obligats a obtindre la primera destinació definitiva en centres dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, i per l'especialitat per la qual han sigut seleccionats. A este efecte hauran de sol·licitar una destinació en els dits centres.
  A aquells funcionaris i aquelles funcionàries en pràctiques que, havent de participar, no ho facen o, participant, no sol·liciten prou nombre de places, se'ls adjudicarà d'ofici destinació definitiva en places corresponents a l'especialitat per la qual participen o hagueren de participar en centres de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. L'adjudicació d'ofici es realitzarà d'acord amb l'orde en què apareixen els centres en l'annex III que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria.
  El professorat en pràctiques participarà sense puntuació i es realitzarà l'adjudicació de destinació segons el seu orde en el procediment selectiu.
  En el cas de no obtindre destinació definitiva quedaran en situació de destinació provisional per l'especialitat en què els va correspondre prestar servicis en el curs escolar 2015/2016 com a funcionaris en pràctiques. La destinació que puga correspondre'ls estarà condicionada, en tot cas, d'acord amb el que disposa l'article 13.2 del Reial Decret 1364/2010, de 29 d'octubre, a la superació de la fase de pràctiques i al seu nomenament com a funcionaris i funcionàries de carrera.

  En cap cas s'adjudicaran amb caràcter forçós les places de caràcter itinerant, així com els centres de reeducació i centres penitenciaris.

  En tot cas, no procedirà l'adjudicació d'ofici, quan els funcionaris i les funcionàries hagen obtingut destinació en concursos o en procediments de provisió de llocs no compresos en l'àmbit del Reial Decret 1364/2010, de 29 d'octubre.

  Els qui vullguen exercir un dret preferent per a l'obtenció de destinació hauran d'atendre's al que es determina en la base següent d'esta resolució.


 • Places

  Descripció de les places

  Es convoca procediment, d'acord amb les especificacions que se citen en la present resolució, per a la provisió de llocs de treball en l'àmbit territorial de gestió de la Generalitat Valenciana, entre funcionaris i funcionàries de carrera i en pràctiques pertanyents al cos de mestres.
  S'oferiran les places o llocs vacants que es determinen, entre els quals s'inclouran, almenys, els que es produïsquen fins al 31 de desembre de 2015, així com els que resulten del mateix procediment


 • Documentació / Informació


  La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s'efectuarà per algun dels mitjans següents:
  - Per mitjà de l'usuari i contrasenya utilitzat a ITACA.
  - DNI, data de naixement i últims dígits del compte bancari on es va realitzar el cobrament de l'última nòmina.
  - DNI electrònic i els certificats emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), ja siga el del ciutadà o la ciutadana o el d'empleat públic o la d'empleada pública.
  L'ús dels mitjans telemàtics per a participar en el procés comporta el consentiment del sol·licitant i de la sol·licitant al tractament dels seus dades de caràcter personal que siguen necessaris per a la tramitació del procés, d'acord amb la normativa vigent.
  ATENCIÓ! A l'hora d'omplir la sol·licitud haurà de tindre's en compte les instruccions que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esporthttp://www.ceice.gva.es/

  - Els funcionaris i les funcionàries dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que van participar en el concurs de trasllats convocat en el curs 2014-2015, que no desitgen aportar cap nou mèrit i fer valdre la baremació que van obtindre, en allò que coincidisca amb el barem del present procediment, no hauran de presentar cap document.
  Tampoc hauran de presentar documentació els qui participen des de la situació de funcionaris i funcionàries en pràctiques.

  Hauran de presentar la instància d'aportació de mèrits i la documentació acreditativa d'estos, dins del termini de presentació de sol·licituds:
  *1. Els funcionaris i les funcionàries dependents de la Conselleriade Educació, Investigació, Cultura i Esport que hagen participat en el concurs de trasllats convocat durant el curs 2014-2015 que a més de fer valdre, en allò que coincidisca amb el barem del present procediment la baremació que van obtindre, desitgen aportar nous mèrits. Açò ho manifestaran expressament en l'imprés de la instancia que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigación, Cultura i Esport, en el qual únicament relacionaran els mèrits ara al·legats i aportats, sempre que hagen sigut perfeccionats després de la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies de l'esmentat concurs.
  No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació realitzada en procediments anteriors, podran ser corregits en qualsevol moment del procediment.
  *2. Els funcionaris i les funcionàries dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que hagen participat en el concurs de trasllats convocat durant el curs 2014-2015 que no realitzen l'opció anterior, podran optar per la nova valoració de tot o part dels seus mèrits, la qual cosa hauran de manifestar-ho expressament en l'imprés de la instància d'aportació de mèrits. A estos i estes participants se'ls avaluarà novament els mèrits dels apartats o subapartats que trien al moment d'omplir la instància, sempre que en presenten novament la documentació acreditativa.
  No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació realitzada en procediments anteriors, podran ser corregits en qualsevol moment del procediment.
  *3. Els sol·licitants i les sol·licitants que no van participar en el concurs precitat hauran d'aportar tota la documentació justificativa per a la valoració de mèrits a què es fa referència en l'annex I, excepte el full de servicis que serà aportat per l'Administració.
  Aquells mèrits al·legats i no justificats documentalment, no seran tinguts en compte.


 • Lloc de presentació


  La sol·licitud de participació en este procediment de provisió es realitzarà telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esporthttp://www.ceice.gva.es.
  No serà necessària la presentació de la instància en cap registre físic. Encara que es participe per més d'una especialitat o tipus de plaça, els participants i les participants presentaran una única instància.
  - Els participants i les participants dependents d'altres administracions educatives i els participants i les participants dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que pretenguen reingressar a través d'este procediment i les dades de les quals no es troben incorporats en els sistemes informàtics, ompliran la sol·licitud que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria i la presentaran en els registres de les direccions territorials.
  - L'annex d'aportació de mèrits junt amb els documents ressenyats en el barem, es presentaran preferentment en el registre de la direcció territorial on estiguen destinats i destinades, excepte les sol·licituds dels qui estiguen adscrits provisionalment o en comissió de servici i procedisquen o tinguen destinació definitiva en una altra direcció territorial, i en este cas, es presentaran en la direcció territorial d'origen. Així mateix, els participants i les participants podran presentar la documentació en qualsevol de les altres dependències a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que s'opte per presentar l'annex davant d'una oficina de Correus, es farà en sobre obert perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel funcionari o la funcionària de Correus abans de ser certificada. Si no és així, no podrà considerar-se com a presentada en eixa data.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/per/val/concursos.htm?cont=100


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar