Detall

Professors d'Ensenyança Secundària, especialitat de Sistemes Electrotècnics i Automàtics.


 • Descripció

  Professors d'Ensenyança Secundària, especialitat de Sistemes Electrotècnics i Automàtics.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista definitiva

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits especifics

  a) Estar en possessió d'alguna de les titulacions específiques.
  * Llicenciat en:
  - Ciències Físiques.
  - Físiques.
  - Radioelectrònica Naval i de la Marina Civil (Secció de Radioelectrònica Naval).

  * Enginyer:
  - Aeronàutic.
  - En Automàtica i Electrònica Industrial.
  - En Electrònica.
  - Industrial.
  - De Mines.
  - Naval (en totes les seues especialitats).
  - Naval i Oceànic.
  - De Telecomunicació.

  * Diplomat en Radioelectrònica Naval i de la Marina Civil (Secció Radioelectrònica Naval).

  * Enginyer Tècnic:
  - Aeronàutic, especialitat en Aeronavegació.
  - En Informàtica de Sistemes.
  - Industrial, especialitat en Electricitat.
  - Industrial, especialitat en Electrònica Industrial i Electricitat.
  - Industrial, especialitat Mecànic i Màster equivalent.
  - De Telecomunicacions, en totes les especialitats.
  - D'Equips Electrònics.

  * Títols de Grau:
  - Equivalents als anteriors.
  - Enginyer Aeroespacial.

  * Qualsevol titulació universitària superior i haver superat un cicle dels estudis conduents a l'obtenció de les titulacions superiors enumerades en este apartat o màster equivalent.

  b) Superar la prova d'aptitud descrita en la base 7.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents, o nacional d'algun estat, als quals s'aplique els tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.
  b) Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen, hauran d'acreditar un coneixement adequat d'esta llengua en els termes que es descriuen en l'annex IV.
  c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació.
  d) No patir malaltia ni estar afectat/a per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència.
  e) No haver sigut separat/ada per expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/a per a l'exercici de les funcions públiques.
  f) Estar en possessió, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià, que haurà d'acreditar-se d'acord amb el que establix l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana.
  g) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en els termes que per a cada un d'estos cossos es descriu en l'annex V de la present convocatòria.


 • Documentació / Informació

  Amb caràcter obligatori:

  1. Autorització de consulta de dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i Residència en la instància. A falta d'això s'aportarà fotocòpia del DNI (Reial Decret 522/2006, de 18 d'abril).
  2. Fotocòpia compulsada del títol acadèmic.
  3. Fotocòpia compulsada del títol o experiència docent que acredita la formació pedagògica i didàctica que s'establix en l'annex V d'esta convocatòria.
  4. Fotocòpia compulsada del certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià expedit a l'empara de l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  5. Fotocòpia compulsada d'algun dels documents relacionats en l'annex IV (Només per a aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola).


  Apartats del barem:

  Apartat 1.- Certificat on consten exercicis aprovats en l'oposició (no serà necessari quan s'al·leguen exercicis de procediments selectius convocats per la Generalitat Valenciana).
  Apartat 2.- Fotocòpia del nomenament/contracte acompanyat de la presa de possessió i cessament, on figure l'especialitat, de tots els períodes treballats i informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social, i/o certificat de servicis en centres públics.
  Apartat 3.- Fotocòpia del contracte de treball acompanyat de l'última nòmina, de tots els períodes treballats i informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.  Tots els documents han de ser aportats junt amb la instància en el termini establit en esta convocatòria. Qualsevol documentació relativa a mèrits aportada fora de termini no serà tinguda en compte en la baremació.


 • Lloc de presentació

  Preferentment en la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, sense perjuí del que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/per/val/bolsas.htm?cont=155


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar