Detalle Empleo Publico

Director/a económico/a A del Departament de Salut d'Oriola (núm. de lloc 8589)

Codi SIA: 3025283
Codi GUC: 62398
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Proposta d'adjudicació. Termini d'al·legacions
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Lliure designació
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Grup: A1
Nº Places totals: 1

Places

Descripció de places:

Característiques del lloc. Lloc de treball: director/a econòmic/a A del Departament de Salut d'Oriola (núm. de lloc 8589). Conselleria/Organisme: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Centre de destinació: Hospital Vega Baja d'Oriola. Localitat del lloc: Oriola. Naturalesa: estatutària. Forma de provisió: lliure designació. Classificació: A1-28-B.

Requisits

-Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret de conformitat amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. -Estar en possessió de la titulació universitària corresponent al grup de titulació A1, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, així com tindre la capacitat adequada per a l'exercici del càrrec. -Ostentar la condició de personal estatutari amb plaça en propietat en els Serveis de Salut, o de funcionari/ària de carrera, regulat per la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i de les lleis de la funció pública de les comunitats autònomes, així com de personal laboral fix de la Generalitat, i en aquest cas quedaran en la situació administrativa que els corresponga. -No obstant això, podrà participar també simultàniament personal alié a l'Administració que complisca amb els requisits anteriorment enunciats, a fi que l'Administració puga comptar amb un major i heterogeni nombre d'aspirants que concórreguen en condicions d'igualtat al present procés de provisió de places. La provisió s'efectuarà conforme al règim laboral d'alta direcció regulat en el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost. -No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, professionals o de la Seguretat Social.

Etapa actual:

Proposta d'adjudicació. Termini d'al·legacions

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Proposta d'adjudicació. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 22-04-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 25-11-2015

Tornar al llistat d'etapes

Proposta d'adjudicació. Termini d'al·legacions

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.