Detall

Convocatòria 14/2015. Nou llocs de cap de Secretaria i un lloc de coordinador assessor. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.


 • Descripció

  Convocatòria 14/2015. Nou llocs de cap de Secretaria i un lloc de coordinador assessor. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs)

 • Procés selectiu

  LLIURE DESIGNACIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  Podrà participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat i d'altres administracions públiques en els llocs de treball números 2520, 13524, i 25700, que reunisca els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en particular, els requisits per a la provisió d'un lloc de treball que es detalla en l'annex III de la present resolució.
  Els requisits de participació hauran de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins a la presa de possessió.
  Aquestsrequisits hauran d'acreditar-se dins del termini de presentació d'instàncies per mitjà d'una còpia de la documentació acreditativa del seu compliment degudament compulsada, llevat que consten anotats en el Registre de Personal de la Generalitat.


 • Places

  Nombre de places

  10

  Descripció de les places

  Vegeu l'annex III.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud, adaptada al model que es publica en l'annex II i que es troba disponible en la pàgina web de la Generalitat (www.gva. es, Guia PROP, ocupació pública, o bé pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, (www.justicia.gva.es) Àrea d'Administracions Públiques, Provisió de llocs.
  A la sol·licitud, s'haurà d'adjuntar un currículum, on es facen constar les dades que es creguen oportunes posar de manifest i que siguen rellevants als efectes de l'exercici de les funcions assignades al lloc de treball, i adjuntar-hi la documentació justificativa corresponent, llevat que conste anotada en el Registre de Personal de l'Administració de la Generalitat, i en aquest cas no serà necessària la seua aportació i serà suficient mencionar-la en la sol·licitud.


 • Lloc de presentació

  S'ha de presentar en el Registre General de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (carrer Castán Tobeñas, 77, torre 4 de la ciutat administrativa 9 d'Octubre de València), en els dels serveis centrals i territorials de les distintes conselleries o en qualsevol de les oficines públiques a què fa referència l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  Una vegada presentada la documentació en el registre d'entrada, es remetran la sol·licitud i el currículum, en format PDF, a l'adreça de correu electrònic provisio_llocs@gva.es, o preferentment al número de fax virtual 961 248 244. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar