Detalle Empleo Publico

Subdirector/a d'Infermeria del Departament de Salut Alacant - Sant Joan d'Alacant (lloc número 39903)

Codi SIA: 3025299
Codi GUC: 62540
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Nomenament
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Lliure designació
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)
Grup: A2
Nº Places totals: 1

Places

Descripció de places:

Característiques del lloc Lloc de treball: subdirector/a d'Infermeria del Departament de Salut Alacant - Sant Joan d'Alacant (lloc número 39903). Conselleria/organisme: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Centre de destinació: Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant. Localitat del lloc: Sant Joan d'Alacant. Naturalesa: estatutària. Forma de provisió: lliure designació. Classificació: A2-26-B.

Requisits

-Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com d'aquells estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret de conformitat amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. -Estar en possessió de la titulació universitària corresponent a diplomatura o grau en Infermeria, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, així com tindre la capacitat adequada per a l'exercici del càrrec. -Ostentar la condició de personal estatutari amb plaça en propietat en els Serveis de Salut, o de funcionari/ària de carrera, regulat per la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i de les lleis de la funció pública de les comunitats autònomes, així com de personal laboral fix de la Generalitat, i en aquest cas quedaran en la situació administrativa que els corresponga. -No obstant això, podrà participar també simultàniament personal alié a l'Administració que complisca amb els requisits anteriorment enunciats, a fi que l'Administració puga comptar amb un major i heterogeni nombre d'aspirants que concórreguen en condicions d'igualtat al present procés de provisió de places. La provisió s'efectuarà conforme al règim laboral d'alta direcció regulat en el Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost. -No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques, professionals o de la Seguretat Social.

Etapa actual:

Nomenament

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament

Data de publicació: 15-03-2016

Proposta d'adjudicació. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 29-01-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 17-12-2015

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.