Detalle Empleo Publico

Cos superior de gestió de tributs A2-30, Subgrup A2. (LLIURE)

Codi SIA: 3025303
Codi GUC: 62652
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Llista definitiva
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)
Grup: A2

Requisits

1. Per a formar part de la borsa fa falta: a) Estar en possessió del títol universitari de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalent, o bé, títol universitari de grau, o complides les condicions per a obtindre abans de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. b) No estar en actiu en llocs de treball de la mateixa naturalesa jurídica, grup, sector i especialitat, proveïts per la Direcció General de Funció Pública. El personal mencionat podrà integrar-se en esta borsa després del seu cessament, de conformitat amb el que establix el punt 5 del resolc quint d'esta resolució. c) Haver prestat o estar prestant servicis en algun lloc de treball del cos superior tècnic d'inspectors de tributs de l'Administració de la Generalitat, A1-04, i d) Haver participat en la convocatòria 1/2014 d'accés al subgrup A2, sector Administració especial, cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30. 2. La possessió dels requisits de titulació s'acreditarà dins del termini de presentació de sol·licituds, llevat que ja consteacreditat i inscrit en el Registre de Personal de l'Administració de la Generalitat, en este cas serà suficient al·legar-ho. Haver participat en la Convocatòria 1/2014, es comprovarà d'ofici. La resta dels requisits exigits hauran d'acreditar-se abans del seu nomenament, en el termini que l'òrgan competent concedisca a este efecte. 3. L'orde de prelació en la formació de la borsa s'obtindrà de la suma de la puntuació obtinguda d'acord amb el barem de mèrits que s'expressa en l'apartat següent. En cas d'igualtat de puntuació, primarà l'obtinguda pel personal discapacitat. Si l'empat es produïx entre persones discapacitades, es triarà la de major percentatge de discapacitat. Si encara persistix l'empat, caldrà ajustar-se a la puntuació obtinguda en cada apartat del barem, començant pel primer. Finalment, es dirimirà a favor de la persona sol·licitant de major edat.

Etapa actual:

Llista definitiva

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva

Data de publicació: 06-05-2016

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 02-03-2016

Presentació de sol·licituds - Baremació

Data de publicació: 02-02-2016

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.