Detall

Concurs de directors de centres docents públics de la Generalitat.


 • Descripció

  Concurs de directors de centres docents públics de la Generalitat.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Correcció d'errors [nomenament])

 • Procés selectiu

  CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics

  Les persones aspirants hauran de posseir, en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, a més dels requisits generals establits per al personal funcionari, els requisits específics següents:
  a) Tindre una antiguitat, almenys, de cinc anys com a personal funcionari de carrera en la funció pública docent.
  b) Haver impartit docència directa com a personal funcionari de carrera, durant un període com a mínim de cinc anys, en alguna de les ensenyances de les que oferix el centre al qual s'opta.
  c) Estar en possessió de la certificació acreditativa d'haver superat un curs de formació sobre l'exercici de la funció directiva.
  d) Així mateix, i per a poder complir a l'Orde 90/2013, de 6 de novembre, el candidat o candidata que no tinga destinació definitiva en el centre al qual opta haurà d'acreditar la capacitació en valencià abans de l'u de juliol de 2017.


 • Requisits generals

  Per a ser admesos en el concurs de mèrits, els aspirants hauran de posseir en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, a més dels requisits generals establits per al personal funcionari, els següents requisits específics:
  a) Tindre una antiguitat d'almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la funció pública docent.
  b) Haver impartit docència directa com a funcionari de carrera, durant un període de com a mínim cinc anys, en alguna de les ensenyances de què oferix el centre a què s'opta.
  c) Estar en possessió de la certificació acreditativa d'haver superat un curs de formació sobre el desenrotllament de la funció directiva.


 • Documentació / Informació

  - Les persones aspirants a participar en el present procediment hauran d'omplir una instància ajustada al model que figura com annex II d'esta resolució, en la qual podran sol·licitar fins a un màxim de 2 centres, per orde de prioritat, dels relacionats en l'annex I-a), I-b) o I-c).
  - El model d'instància es troba a disposició dels interessats en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport https://ceice.gva.es.
  - Els aspirants hauran d'acompanyar la instància de sol·licitud amb la documentació següent:
  a) Original o fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, conforme es determina en el barem de l'annex IV. En cada un dels documents que presenten a estos efectes, els aspirants hauran d'indicar l'apartat i subapartat del barem al qual es referix. Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat. Aquells mèrits al·legats i no justificats documentalment o aquells documents que no tinguen les dades ressenyats anteriorment no seran tinguts en compte.
  Es faculta les secretaries dels centres per a efectuar les corresponents compulses del personal destinat en el centre d'acord amb la Circular 5/99, de 14 de juny, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
  L'administració podrà requerir als participants, en qualsevol moment, perquè justifiquen aquells mèrits sobre els quals es plantegen dubtes o reclamacions.
  b) Full d'autobarem, degudament omplit, d'acord amb el model de l'annex V d'esta convocatòria.
  c) Un exemplar del projecte de direcció per cada un dels centres al qual s'aspira ajustat al que establix l'annex III d'esta convocatòria.


 • Lloc de presentació

  La presentació de les sol·licituds, junt amb la resta de la documentació, es realitzarà preferentment en el registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a l'àmbit del qual pertanga el centre al qual s'opta (annex IV).
  En tot cas, si es presenta la sol·licitud en lloc diferent de la corresponent direcció territorial, l'interessat avançarà per fax a esta una còpia de la sol·licitud presentada, degudament segellada i datada, al número que s'indica en l'annex IV.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ceice.gva.es/per/val/concursos.htm?cont=475


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar