Detalle Empleo Publico

Cos de professors d'FP, especialitat Instal·lacions Electrotècniques.

Codi SIA: 3025305
Codi GUC: 62696
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Etapa actual: Correcció d'errors a la llista definitiva
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Tècnic/a superior
Titulació específica: Enginyer tècnic:
Telecomunicació (totes les especialitats).
Aeronàutic.
Industrial, especialitat Electricitat.
Industrial, especialitat Electrònica Industrial.
De Mines.
Naval.
Electrònica.
Aeroespacial.
Titulacions equivalents de grau de totes les anteriors.

Enginyer:
De telecomunicacions.
Aeronàutic.
Industrial.
De Mines.
Naval.
En Automàtica i Electrònica Industrial.
En Telemàtica.
Aeroespacial.
Titulacions equivalents de Màster de totes les anteriors.

Llicenciat:
Ciències Físiques.
Físiques.
Titulacions equivalents de Grau de les anteriors.

Les titulacions de Màster i Grau han de ser oficials.
Grup: Nou nivell B
Informació en web organisme: https://ceice.gva.es/per/val/bolsas.htm?cont=156

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents, o nacional d'algun Estat, a què s'aplique els Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els que s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol. b) Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen, hauran d'acreditar un coneixement adequat d'esta llengua en els termes que es descriuen en l'annex IV. c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació. d) No patir malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència. e) No haver sigut separat/a per expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/a per a l'exercici de les funcions públiques. f) Estar en possessió, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià, que haurà d'acreditar-se d'acord amb el que establix l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana. g) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en els termes que per a cada un d'estos cossos es descriu en l'annex V de la present convocatòria.

Etapa actual:

Correcció d'errors a la llista definitiva

Publicació

Documentació

Corrección de errores a la relación definitiva de integrantes a la bolsa extraordinaria de trabajo del cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional en la especialidad de Instalaciones Electrotécnicas.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Correcció d'errors a la llista definitiva

Data de publicació: 11-07-2016

Llista definitiva

Data de publicació: 13-06-2016

Llista provisional - Al·legacions

Data de publicació: 09-05-2016

Correcció d'errors (nou termini)

Data de publicació: 25-02-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 12-02-2016

Tornar al llistat d'etapes

Correcció d'errors a la llista definitiva

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.