Detalle Empleo Publico

Cos de professors d'FP, especialitat de Servicis de Restauració.

Codi SIA: 3025306
Codi GUC: 62698
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Etapa actual: Llista definitiva
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Tècnic/a superior
Titulació específica: - Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments i a més títol de Tècnic en Servicis de Restauració o altres títols amb els mateixos efectes acadèmics i professionals.
- Diplomat en Turisme i a més títol de Tècnic en Servicis de Restauració o altres títols amb els mateixos efectes acadèmics i professionals.
- Tècnic Superior en Direcció de Cuina (LOE) sempre que haja exercit com a professor interí en centres públics de l'àmbit territorial de l'Administració convocant i en l'especialitat docent convocada durant un període mínim de dos anys abans del 31 d'agost de 2007. Disposició addicional quinta. Reial Decret 687/2010.
- Tècnic Superior en Direcció de Servicis de Restauració (LOE), sempre que haja exercit com a professor interí en centres públics de l'àmbit territorial de l'Administració convocant i en l'especialitat docent convocada durant un període mínim de dos anys abans del 31 d'agost de 2007. Disposició addicional quinta. Reial Decret 688/2010.
- Tècnic Superior en Restauració.
- Tècnic Especialista en Hostaleria.
Grup: Nou nivell B
Informació en web organisme: https://ceice.gva.es/per/val/bolsas.htm?cont=157

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents, o nacional d'algun Estat, a què s'aplique els Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els que s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol. b) Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen, hauran d'acreditar un coneixement adequat d'esta llengua en els termes que es descriuen en l'annex IV. c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació. d) No patir malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència. e) No haver sigut separat/a per expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/a per a l'exercici de les funcions públiques. f) Estar en possessió, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià, que haurà d'acreditar-se d'acord amb el que establix l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana. g) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es referix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en els termes que per a cada un d'estos cossos es descriu en l'annex V de la present convocatòria.

Etapa actual:

Llista definitiva

Publicació

Documentació

Relació definitiva d'integrants a la bossa extraordinària de treball del cos de Professors Tècnics de Formació Professional en l'especialitat de Servicis de Restauració.

Informació complementària

Els professors admesos hauran de presentar instància en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta Resolució.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva

Data de publicació: 09-05-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 12-02-2016

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.