Detalle Empleo Publico

Cos de Professors Tècnics de FP, especialitat Instal·lació i Manteniment d'Equips Tèrmics i Fluids.

Codi SIA: 3025307
Codi GUC: 62713
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Etapa actual: Llista definitiva
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Tècnic/a superior
Titulació específica: Estar en possessió d'alguna de les titulacions específiques que a continuació es detallen:    
- Llicenciatura de la Marina Civil (Màquines Navals).
- Llicenciatura en Màquines Navals.
- Arquitectura.
- Arquitectura Tècnica.
- Diplomatura de la Marina Civil (Màquines Navals).
- Diplomatura en Màquines Navals.
- Enginyeria, en totes les seues especialitats.
- Enginyeria Tècnica, en totes les seues especialitats.
- Grau d'Arquitectura.
- Grau d'Enginyeria Aeroespacial.
- Grau d'Enginyeria Aeronàutica.
- Grau d'Enginyeria de l'Energia.
- Grau d'Enginyeria d'Edificació.
- Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
- Grau d'Enginyeria en sistemes i Tecnologia Naval.
- Grau d'Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials.
- Grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials.
- Grau d'Enginyeria en Vehicles Aeroespacials.
- Grau d'Enginyeria Mecànica.
- Grau d'Enginyeria Mecatrònica.
- Grau d'Enginyeria Marina.
- Grau d'Enginyeria Química.
- Grau d'Arquitectura Tècnica.
- Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació.
- Grau en Enginyeria de la Tecnologia de Mines i Energia
- Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners.
Grup: Nou nivell B
Informació en web organisme: https://ceice.gva.es/per/val/bolsas.htm?cont=161

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents, o nacional d'algun estat, als quals s'aplique els Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya on s'aplique la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol. b) Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen, hauran d'acreditar un coneixement adequat d'esta llengua en els termes que es descriuen en l'annex IV. c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació. d) No patir malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència. e) No haver sigut separat/ada per expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques. f) Estar en possessió, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, del certificat de capacitació per a l'ensenyament en valencià, que haurà d'acreditar-se d'acord amb el que establix l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries a la Comunitat Valenciana. g) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es referix l'article 100.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en els termes que per a cada un d'estos cossos es descriu en l'annex V de la present convocatòria.

Etapa actual:

Llista definitiva

Publicació

Documentació

Relació definitiva d'integrants a la bossa extraordinària de treball del cos de Professors Tècnics de Formació Professional en l'especialitat d'Instal·lació i Manteniment d'Equips Tèrmics i Fluids.

Informació complementària

Els professors admesos hauran de presentar instància en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta Resolució.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva

Data de publicació: 13-06-2016

Llista provisional - Al·legacions

Data de publicació: 04-05-2016

Correcció d'errors (nou termini)

Data de publicació: 25-02-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 15-02-2016

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.