Detall

Tècnic superior d'administració general.


 • Descripció

  Tècnic superior d'administració general.


 • Organisme


  Universitat de València (UV)
  Servei de Recursos Humans
  Avinguda Blasco Ibáñez, 13 – nivell 1
  46010 València
  Tel.: 96 386 42 12 – 96 386 42 17
  Fax: 96 386 42 90
  Webhttp://www.uv.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: posseir el títol de doctor o doctora, llicenciatura, enginyeria superior, arquitectura superior, grau o titulació equivalent, o estar en condicions d'obtindre-ho abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, la persona ha d'estar en possessió de la credencial que acredita l'homologació.

  ALTRES: posseir el certificat acreditatiu de coneixements de valencià de nivell C1, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV) de la Generalitat Valenciana o pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, o bé el certificat d'homologació emés per este Servici, sense perjuí del que establix la base 1.3 i el annex I d'esta convocatòria.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat en el qual s'aplique la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals establits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, en els termes en què esta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat publique i la Llei 10/2010 d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  Igualment podran participar els familiars (cònjuges, ascendents o descendents) de dites treballadores o treballadores que complisquen els requisits establits en la Llei 17/1993, de 23 de desembre, modificada per la Llei 55/99, de 29 de desembre, i pel Reial Decret 800/1995, de 19 de maig.
  - Haver complit 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  - Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a exercir les funcions corresponents al lloc convocat.
  - No trobar-se inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  - No haver sigut separat/ada, per mitjà d'expedient disciplinari, d'alguna administració o ocupació pública. Els aspirants amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar igualment no trobar-se sotmesos/es a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca l'accés a la funció pública en el seu Estat.


 • Taxa ordinària

  24,76 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen, que s'ingressaran en el compte corrent drets d'examen. Universitat de València, núm. ES21-0049.6721.65.2010001382 del Banco Santander.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES

  D'acord amb el que establixen les normes d'execució pressupostària per a l'any 2016 d'esta Universitat, estan exemptes del pagament dels drets d'examen:
  - Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %.
  - Els membres de famílies nombroses de categoria especial.
  - Disfrutaran d'una bonificació del 50 % d'estes taxes els membres de famílies nombroses de categoria general.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Torn lliure. Escala de gestió (Oferta d'ocupació pública UVEG: 2014)


 • Documentació / Informació


  - Instància de sol·licitud. El formulari es troba en l'adreça:http://www.uv.es/pas. Per a omplir la sol·licitud vegeu el punt 3 de la convocatòria, esta s'ha de presentar per duplicat (una per a la Universitat de València i una per al interessat/ada) i estaran dirigides al Rectorat de la Universitat de València.
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en estes proves, hauran de presentar fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat.
  - Resguard original de l'ingrés dels drets d'examen o justificant de l'exempció de taxes; si es té bonificació per família nombrosa haurà d'adjuntar la justificació pertinent (apartat 3.7 d'esta convocatòria).


 • Lloc de presentació

  a) El registre d'entrada de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València), que es troba obert el públic de dilluns a divendres (horari: de 09.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 18.00 h.).
  b) El registre de qualsevol altra administració pública, o en les oficines de Correus, en la forma que establix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pas/ca/servei-recursos-humans--1285910936596.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar