Detall

Educadors


 • Descripció

  Educadors


 • Organisme

  Chilches/Xilxes
  Plaza de España, 5
  Tel:964590002
  Fax:964590425


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: Estar en possessió del títol de tècnic especialista en jardí d'infància, tècnic superior en educació infantil o qualsevol de les enumerades en l'article 11 del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, que establix les titulacions que ha de posseir el personal que presta atenció educativa directa a l'alumnat en els centres d'Educació Infantil de primer cicle.
  Les equivalències dels títols han de ser acreditades pels mateixos aspirants, i s'hi exigirà certificació. Els títols estrangers hauran d'estar degudament homologats.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, la d'algun dels restants estats membres de la Unió Europea, o la d'un altre país estranger en els termes que preveu l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  - Tindre complits 18 anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No patir malaltia o defecte físic que impedisca el normal exercici de la plaça a la qual s'opte.
  - No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de l'Estat o de l'Administració local, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  - Estar en possessió de la titulació requerida.


 • Taxa ordinària

  22,50 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen haurà d'efectuar-se en el compte corrent que l'Ajuntament de Xilxes té obert en el Banc Caixa Rural de la Junquera de Xilxes núm. 3157-7486-94-2720002824.


 • Places

  Descripció de les places

  És objecte de la present convocatòria és la creació d'una borsa de treball per a l'Escola Infantil Municipal, a fi de fer front a les necessitats temporals urgents de personal que puguen sorgir per absències, incapacitats temporals o altres necessitats sobrevingudes.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en la convocatòria hauran d'omplir i presentar el model d'instància previst en l'annex 3 i que també estarà a la seua disposició en el Registre d'Entrada de la Corporació. Hi adjuntaran la documentació necessària per a acreditar els requisits d'accés (còpia compulsada del DNI, titulació acadèmica, justificant de l'abonament dels drets d'examen, etc.).


 • Lloc de presentació

  - En l'Oficina de Registre d'este Ajuntament
  - En qualsevol de les formes previstes en l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar