Detall

Auxiliars administratius/ives


 • Descripció

  Auxiliars administratius/ives


 • Organisme

  La Pobla de Farnals
  Plaza San Vicente, 1
  Tel:961441252
  Fax:961444971


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Anul·lació de convocatòria)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  1.- Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un dels restant estats membres de la Unió Europea o dels estats on s'aplique la lliure circulació de treballadors, dins del que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre, d'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'orde social.
  Així mateix, podran accedir als llocs de naturalesa laboral, les persones estrangeres que es troben en situació de legalitat a Espanya i que siguen titulars de la documentació que els habilite per a residir i accedir sense limitacions al mercat laboral, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, i la modificació posteriorper Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre.
  2.- Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa, i si és el cas, no excedir l'edat màxima establida per a l'accés al corresponent lloc de treball de conformitat amb la normativa específica que se li aplique.
  3.- No patir malaltia o defecte físic que l'incapacite per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc a què s'opta.
  4.- No trobar-se d'inhabilitació penal per a l'exercici de funcions públiques.
  5.- No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari, de qualsevol administració o ocupació pública. Així mateix, no trobar-se en cap de les causes d'incompatibilitat que recullen les lleis.
  6.- Estar en possessió de la titulació: Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent , o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  Les titulacions obtingudes a l'estranger hauran de justificar-se amb la documentació que n'acredite l'homologació. El títol s'aportarà en el moment de la sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l'article 76 i la disposició transitòria tercera de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'efectuarà per mitjà d'un ingrés en un compte obert a nom de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals, CAJAMAR: ES47 - 3058 - 2293 - 42 - 2732000026.


 • Exempció / Reducció taxes

  El pagament de la taxa es bonificarà en un percentatge del 100% a les persones que figuraren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de convocatòria de proves corresponents en què en sol·liciten la participació.


 • Places

  Descripció de les places

  És objecte d'aquesta convocatòria la creació d'una borsa de treball per a la provisió per mitjà de nomenaments interins per qualsevol causa, en especial per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries dels seus titulars d'auxiliars administratius, acumulació de tasques, programes, etc.

  Els nomenaments interins s'efectuarà per rigorós orde de llista segons puntuacions obtingudes de més altes a menys, i en les modalitats previstes en la legislació vigent en cada moment.

  Aquesta borsa de treball substituirà les borses actualment vigents en relació amb les places de referència, i romandrà en vigor fins a la seua derogació expressa, o per la convocatòria i constitució d'una nova borsa de treball, que suposarà la derogació automàtica d'aquesta.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lapobladefarnals.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar