Detall

Cos Superior de l'Administració


 • Descripció

  Cos Superior de l'Administració


 • Organisme


  Govern de Castella i Lleó: Conselleria d'Ocupació
  Francesco Scrimieri, 3
  47014 Valladolid
  Tel.: 983 414 100
  Fax: 983 412 942
  Web:http://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100Directorio/1248366924958/1279887997704/1284181156653/DirectorioPadre


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: Vegeu l'annex I de la convocatòria.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que establix la legislació d'aplicació sobre l'accés a determinats sectors de la Funció Pública dels nacionals dels altres Estats membres de la Unió Europea, així com en altres supòsits legalment establits.
  b) Posseir la capacitat necessària per a l'exercici de les corresponents funcions.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  e) Posseir la titulació exigida, o en condicions d'obtindre en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.


 • Places

  Descripció de les places

  Descripció de les places: vegeu l'annex I de la convocatòria


 • Documentació / Informació

  Els interessats dirigiran les seues sol·licituds, segons el model que figura en l'annex II d'esta orde, a la Il·lma. Sra. Gerent del Servici Públic d'Ocupació, C/ Jacinto Benavente, 2, 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid), així com la documentació acreditativa dels requisits i mèrits que s'hi al·leguen, degudament compulsats o confrontats, quan es tracte de fotocòpies. No es tindran en compte els mèrits al·legats i no acreditats documentalment.


 • Lloc de presentació

  - En les oficines i punts d'Informació i Atenció al Ciutadà
  - En els llocs als quals fa referència l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar