Detall

Cuiner


 • Descripció

  Cuiner


 • Organisme

  Govern de Navarra: Departament de Presidència, Igualtat, Funció Pública, i Interior
  Av. Carlos III, 2, 1º
  31002 Pamplona
  Tel: 848427000
  Fax: 848427010


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Trobar-se en possessió del títol de Tècnic Superior en Direcció de Cuina o Tècnic Superior en Restauració, de la Família Professional d'Hostaleria i Turisme, o títol declarat equivalent a algun dels anteriors, o del resguard d'haver satisfet els drets per a la seua obtenció en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

  DISCAPACITATS:
  - Els aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, hauran d'acreditar tal condició per mitjà de la còpia del document expedit a este efecte per l'òrgan competent.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o nacional d'un estat inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, que recullen la lliure circulació de treballadors.

  També podrà participar qui siga cònjuge de persones amb nacionalitat espanyola, de nacionals d'un estat membre de la Unió Europea i de nacionals dels estats inclosos en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals mencionats, sempre que no estiguen separades de dret, així com els seus descendents i descendents del cònjuge, quan no hi haja separació de dret, que siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu.

  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) Trobar-se en possessió de la titulació requerida, o del resguard d'haver satisfet els drets per a la seua obtenció en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger haurà d'estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

  d) Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions.

  e) No trobar-se en situació d'inhabilitació ni suspensió per a l'exercici de funcions públiques i no haver sigut separada del servici d'una Administració Pública.

  f) D'acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de Protecció a la Infància i a l'Adolescència, és requisit per a l'exercici de llocs de treball de Cuiner que impliquen el contacte habitual amb menors, no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com per tràfic de sers humans.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies hauran d'ajustar-se al model que figura en l'annex II de la convocatòria, el qual es facilitarà en qualsevol de les oficines del Registre General del Govern de Navarra Poden obtindre's també a través d'Internet, en l'adreça www.navarra.es, bé des del butlletí oficial de la seua publicació, bé des de l'enllaç de la convocatòria.

  Únicament les persones que resulten cridades per a l'exercici del lloc de Cuiner hauran de presentar la documentació acreditativa del compliment del requisit de titulació exigit en la seua respectiva convocatòria, quan es procedisca a la formalització del contracte o a la declaració de servicis especials per a la formació.

  Els qui participen amb una discapacitat reconeguda hauran d'adjuntar a la instància de participació document que l'acredite, expedit per òrgan competent. Així mateix, podran sol·licitar les possibles adaptacions de temps i mitjans que consideren necessàries, i en este cas hauran de manifestar-ho en la instància i a més, expressar en full a part la discapacitat que patixen i les adaptacions sol·licitades.


 • Lloc de presentació

  FORMA PRESENCIAL
  - En el Registre General del Govern de Navarra, Avinguda de Carles III, 2, (vestíbul) 31002 de Pamplona.
  - En qualsevol de les altres Oficines de Registre del Govern de Navarra, la relació del qual apareix publicada en els Butlletins Oficials de Navarra, números 57, de 25 de març de 2015, i 103, de 29 de maig de 2015
  - Per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, es farà en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal de Correus abans de ser certificada.

  FORMA TELEMÀTICA
  A través del Registre General Electrònic de l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra, disponible en el portal Web d'Internet del Govern de Navarra (www.navarra.es). En este supòsit, la sol·licitud específica de participació i la resta de documentació que ha d'aportar-se, podrà adjuntar-se en qualsevol dels formats previstos en el Registre General Electrònic per a adjuntar arxius.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar