Detall

Subalterns


 • Descripció

  Subalterns


 • Organisme

  Sagunt/Sagunto
  Autonomia, 2
  Tel:962655858
  Fax:962666233


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases específiques)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'alguns dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb allò que disposa l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió de la titulació exigida en les bases específiques de la convocatòria, o estar en condicions d'obtindre-la en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  La titulació s'acreditarà per mitjà de l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent.
  La persona interessada podrà autoritzar expressament l'Ajuntament de Sagunt per perquè obtinga la informació a través de la plataforma d'interoperabilitat amb l'organisme competent.
  En el cas d'equivalència de títols, correspondrà a la persona interessada l'acreditació de l'homologació de la titulació corresponent.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial, per a l'accés al cos o escala de funcionari.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Per a obtindre l'imprés del document de pagament es podrà accedir a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt i a través del "portal del contribuent de l'Ajuntament de Sagunt" accedir a alta d'autoliquidacions, taxes, i en el desplegable "taxes procediments selectius" imprimir el model per al pagament corresponent en qualssevol de les entitats col·labores que es mencionen en l'imprés.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exempts del pagament de la taxa aquells aspirants que es troben en situació real de desocupació, fet que s'acreditarà de conformitat amb el que establix l'ordenança fiscal reguladora de les taxes que per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal es trobe en vigor: s'acreditarà estar donat d'alta com a desempleat real en el SEPE o l'organisme oficial d'ocupació de la comunitat autònoma corresponent previst en l'art. 5.1.a) de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concurrència als procediments de selecció del personal convocats per l'Ajuntament de Sagunt i els seus organismes autònoms, per mitjà de la presentació del certificat de situació laboral expedit per l'organisme competent (el SERVEF, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana). Respecte d'això, es fa constar que aquells certificats que no reunisquen els requisits indicats, com els d'inscripció, renovació (Darde), beneficiaris prestació, situació de la demanda, prestació de desocupació, etc., no seran presos en consideració a l'efecte de l'exempció, i no seran esmenables.


 • Places

  Descripció de les places

  Accés lliure

  És objecte de la present convocatòria la formació d'una borsa per al nomenament com a funcionari interí o contractació temporal, enquadrat en escala d'administració general, subescala administrativa.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies es dirigiran a l'atenció de l'alcaldia presidència de l'Ajuntament de Sagunt, i es podrà utilitzar la instància model, que facilitarà les oficines de registre i informació municipal; i es presentaran en el registre general d'entrada de l'Ajuntament, o en la forma que determina la legislació sobre procediment administratiu comú vigent, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de les bases específiques en el BOP de València.

  A la instància s'adjuntarà un justificant d'haver efectuat el pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  - En el registre general d'entrada d'este ajuntament.
  - En la forma que determina la legislació sobre procediment administratiu comú vigent.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, a qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administracion/empleo%20publico/Paginas/BOLSAS_DE_TRABAJO.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar