Detall

Auxiliars d'infermeria


 • Descripció

  Auxiliars d'infermeria


 • Organisme

  Consell Insular d'Eivissa
  Av. d'Espanya, 49, 07800, Eivissa


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos que d'acord amb l'article 57 de l'EBEP permeta l'accés a l'ocupació pública. En este últim cas, per a les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprén li coneixement de la llengua castellana, ha d'acreditar el coneixement per mitjà de l'aportació del diploma espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre; o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes o per mitjà de l'acreditació que estan en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé per mitjà de la superació d'una prova específica que acredite que tenen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en esta llengua.
  b) Tindre 16 anys d'edat complits i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
  c) No haver sigut separades, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas que hagen sigut separades, inhabilitades o acomiadades disciplinàriament. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
  d) Haver satisfet els drets d'examen.
  e) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions de la plaça a proveir.


 • Taxa ordinària

  12,02 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa es farà per mitjà de model d'autoliquidació que figura en la pàgina web del Consell Insular d'Eivissa.


 • Places

  Descripció de les places

  És objecte d'esta convocatòria la creació d'una borsa, per a cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds, es dirigiran a la Presidència.

  Les persones aspirants hauran de manifestar en les sol·licituds que reunixen totes i cada una de les condicions exigides en la base 2a de les bases generals i en la base 3a de les específiques.
  Totes les persones aspirants que vullguen prendre part en este procés selectiu hauran d'acompanyar a les sol·licituds les certificacions, els justificant originals o les còpies compulsades dels mèrits a valorar en la fase de concurs. No seran valorats els mèrits al·legats i no justificats en la forma indicada.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General del Consell.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.conselldeivissa.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar