Detalle Empleo Publico

Direccions de servici i de secció assistencials en diferents hospitals.

Codi SIA: 3025319
Codi GUC: 62882
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Bases i obertura de termini
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Concurs específic de mèrits
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Tècnic/a superior
Grup: Nou nivell B

Requisits

Podran participar en esta convocatòria els facultatius amb nomenament de personal estatutari fix que ostente plaça en l'especialitat a la qual es concurse en les institucions sanitàries de la Seguretat Social, així com els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que presten servicis en hospitals de titularitat pública amb programa acreditat per a la docència per la comissió nacional de la corresponent especialitat. a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, referit a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats. b) Posseir la titulació corresponent. Trobar-se en possessió del títol de llicenciat o graduat en Medicina i posseir el corresponent títol de metge especialista, expedit homologat i convalidat pel Ministeri d'Educació. c) Posseir la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del corresponent nomenament. d) No haver sigut separat del servici, per mitjà d'expedient disciplinari, en qualsevol servici de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la corresponent professió. e) No excedir l'edat de jubilació. : trobar-se en possessió del títol de llicenciat o doctor en Medicina i posseir el corresponent títol de metge especialista expedit, homologat i convalidat pel Ministeri d'Educació. Els aspirants que opten a la plaça de cap de Secció d'Urgència Hospitalària hauran de posseir el títol de llicenciat o graduat en Medicina i ostentar plaça en propietat en la categoria a què concursen.

Etapa actual:

Bases i obertura de termini

Termini de presentació: des de: 17-03-2016 fins a: 16-04-2016

Descripció del termini

Les sol·licituds dirigides al director general de Recursos Humans es presentaran en el termini d'un mes a comptar de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 7743 de 17/3/2016)

Publicació

Documentació

Les persones que desitgen participar en el concurs hauran d'aportar l'oportuna sol·licitud d'acord amb el model que figura com annex II. Junt amb la instància, els concursants hauran d'aportar els documents següents: a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat. b) Fotocòpia compulsada del títol de l'especialitat. c) Currículum professional on consten els mèrits valorables, de conformitat amb el barem establit en l'annex III de la convocatòria, i documentació acreditativa d'estos. L'acreditació dels mèrits valorables segons barem ha d'efectuar-se en document original o fotocòpia compulsada. Amb relació als treballs i publicacions científiques es podrà aportar fotocòpia sempre que s'especifique la ressenya de la publicació o certificació acreditativa del centre o institució organitzadora, en el cas que es tracte d'aportacions a reunions científiques que no hagen sigut publicades. La comissió de valoració podrà requerir a les persones interessades per a qualsevol tipus d'aclariment que sobre la documentació presentada plantejaren, i estes estaran obligats a facilitar-li-la. En el cas que el requeriment no siga atés, no es valorarà el mèrit corresponent. La comissió de valoració només podrà valorar o sol·licitar aclariments sobre mèrits al·legats pels concursants junt amb la instància. Pel que fa als mèrits al·legats, es valoraran els realitzats referits al dia de la publicació d'esta resolució en el DOCV. d) Projecte tècnic relacionat amb la gestió de la unitat assistencial a la qual opta.

Presentació

Unitats de registre de les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a Alacant (c/ Girona, núm. 26.); Castelló de la Plana (pl. Hort Corders, núm. 12.) i València (Gran Via Ferran el Catòlic, núm. 74.) i Gerència de Departament de Salut d'Alcoi (Plaça d'Espanya núm. 2.); o per mitjà de qualsevol de les formes previstes en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, fent-hi constar de forma expressa i concreta la plaça a la qual es desitja optar. a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Bases i obertura de termini

Data de publicació: 16-03-2016

Tornar al llistat d'etapes

Bases i obertura de termini

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.