Detall

Agents de Policia Local


 • Descripció

  Agents de Policia Local


 • Organisme

  Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior, Formació Professional de segon grau o equivalent, o complides les condicions per a obtindre'l en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies; o haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. L'equivalència haurà de ser reconeguda per l'administració competent i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  c) No patir cap malaltia ni cap defecte físic que impedisca l'exercici de les corresponents funcions, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques establit en l'annex II de l'Orde, de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (DOGV núm. 5148 de 2 de desembre de 2005).
  d) Tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  e) Tindre complits díhuit anys i no haver complit trenta-sis anys. Només als efectes de l'edat màxima, es compensarà el límit amb els serveis prestats anteriorment a l'Administració local com a Policia Local o auxiliar de Policia Local.
  f) No haver sigut separat o separada, per mitjà d'expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se suspés/suspesa ni inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.
  g) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  h) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kw o una relació potència/pes no superior a 0'16 kw/kg, per a permisos de conducció de motocicletes obtinguts abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament General de Conductors, aprovat per RD 772/1997, de 30 de maig) o A2 que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg. i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència, per als obtinguts a partir de l'esmentada data (Reglament General de Conductors vigent, aprovat per RD 828/2009, de 8 de
  maig).


 • Taxa ordinària

  55,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets d'examen, s'efectuarà en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores, que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.


 • Places

  Nombre de places

  8

  Descripció de les places

  Torn lliure


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en el procés selectiu, hauran d'omplir el document de "Sol·licitud d'Admissió a Proves Selectives d'Ingrés a la Funció Pública. Autoliquidació", d'acord amb model oficial, que haurà de ser imprés des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es). Cada document d'autoliquidació tindrà assignat un número de referència identificatiu que serà diferent per a cada una de les sol·licituds.

  En les dependències de l'Ajuntament de Castelló (Punts d'Informació Multimèdia), es posarà a disposició dels interessats que ho requerisquen, els recursos informàtics suficients per a accedir a la dita pàgina web, omplir i imprimir el document.


 • Lloc de presentació

  -En el Registre General de l'Ajuntament (plaça Major, núm.1)
  -En els registres de les juntes de districte Nord (plaça del Primer Molí), districte Sud (c/ Ricardo Catalá cantó amb Joaquín Márquez), districte Est (av. dels Germans Bou, 27), districte Oest ( plaça Espanya s/n, antiga estació Renfe) i districte Marítim (passeig Bonavista, núm. 28 )
  -En la forma prevista en l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar