Detall

Cos d'advocats de la Generalitat. A1-02. Convocatòria 4/14.


 • Descripció

  Cos d'advocats de la Generalitat. A1-02. Convocatòria 4/14.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Nomenament

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Grup

  A1 - Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Llicenciatura en Dret o títol universitari oficial de grau més el màster universitari.


 • Requisits generals

  Per a l'admissió a aquestes proves selectives és necessari complir els requisits següents:
  - Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea, o d'algun estat al qual es puga aplicar la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la nacionalitat que tinga, el cònjuge dels espanyols i les espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan ho preveja així el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en els quals es puga aplicar la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
  Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, poden participar els descendents i els del seu cònjuge, que tinguen menys de vint-i-un anys, o que en tinguen més i visquen a càrrec seu.
  - Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
  - Titulació: tindre el títol universitari de llicenciatura en Dret o el títol universitari oficial de grau més el màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos d'advocats, de conformitat amb el que s'estableix en la disposició addicional 5a de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, o complides les condicions per a obtindre'l abans de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i disposar del certificat que ho acredite.
  En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha de tindre la credencial que n'acredite l'homologació.
  - Capacitat: tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l'acompliment de les funcions o les tasques corresponents.
  - Habilitació: que la persona no haja sigut separada, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà d'un procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni que es trobe inhabilitada per una sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, de l'agrupació professional o de l'escala objecte de la convocatòria. En cas de personal laboral, que la persona no es trobe inhabilitada, per una sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadada disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a què pretén accedir. En cas que les persones siguen nacionals d'altres estats, que no es troben inhabilitades o en una situació equivalent, ni que hagen estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que els impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - Les condicions per a l'admissió a les proves s'han de tindre en el moment d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.
  - No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de personal funcionari de carrera del cos d'advocats de la Generalitat, A1-02.


 • Taxa ordinària

  28,19 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen són de 28,19 euros i s'han d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa s'ha de justificar per mitjà del justificant oportú, que l'entitat bancària emetrà atenent la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  La falta de la justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de la persona aspirant, llevat que concórreguen una de les circumstàncies següents i que s'hi faça constar en la sol·licitud de participació.
  - Les persones amb diversitat funcional igual al 33 %,o superior. Per a fer-ho constar, han d'assenyalar amb una ics (X), en l'apartat d'Exempcions, "Discapacitats", de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a fer-ho constar, han d'assenyalar amb una ics (X), en l'apartat d'Exempcions, "Família nombrosa especial", de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general tenen una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a fer-ho constar, han d'assenyalar amb una ics (X), en l'apartat d'Exempcions, "Família nombrosa general", de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova que preveuen els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho constar, han d'assenyalar amb una ics (X), en l'apartat "Altres", de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  - S'aplica una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, que es pot acumular a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es fa per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Les 2 places convocades corresponen al torn lliure.


 • Documentació / Informació


  Els qui vulguen participar en aquestes proves selectives ha d'omplir la sol·licitud d'una de les manera següents:
  Sol·licitud presencial: amb el model que figura en l'annex II i que es facilita a les oficines públiques de la llista que hi ha en l'annex III, o en el portal de l'Administració de la Generalitathttp://www.gva.es (apartat: Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, Oposicions i Concursos).

  Sol·licitud telemàtica: per mitjà del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat http://www.gva.es (apartat: Atenció al ciutadà, Guia "PROP", Ocupació Pública, Descripció: "Cos d'advocats de la Generalitat, Convocatòria 4/14", Tramita amb certificat).


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar d'una de les maneres següents:

  - Sol·licitud presencial: les persones interessades han de presentar la sol·licitud a les oficines públiques que figuren en una llista en l'annex III, una vegada s'haja omplit i abonat la taxa que es fixa en la base 5.
  També es poden presentar les sol·licituds de la manera que preveu l'article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  - Sol·licitud telemàtica: Les persones interessades han de presentar la sol·licitud a través d'Internet, per mitjà de la signatura electrònica, una vegada s'haja omplit el formulari i s'haja efectuat el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No són vàlides les sol·licituds que, encara que s'hagen pagat, no s'han signat electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=62892


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als quals es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar