Detall

Cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, torn d'accés lliure, convocatòria 1/15.


 • Descripció

  Cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, torn d'accés lliure, convocatòria 1/15.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  Per a l'admissió a aquestes proves selectives és necessari complir els requisits següents:

  1. Nacionalitat: ser espanyol.

  2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  3. Titulació: tindre el títol universitari de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o l'equivalent, o bé el títol universitari de grau, o tindre complides les condicions per a obtenir-los abans de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i disposar del certificat que ho acredite.
  En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha de tindre la credencial que n'acredite l'homologació.

  4. Capacitat: tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l'acompliment de les funcions o les tasques corresponents.

  5. Habilitació: que la persona no haja sigut separada, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà d'un procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni que es trobe inhabilitada per una sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, de l'agrupació professional o de l'escala objecte de la convocatòria. En cas de personal laboral, que la persona no es trobe inhabilitada, per una sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadada disciplinàriament de manera procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a què pretén accedir.


 • Taxa ordinària

  18,80 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen són de 18,80 euros i s'han d'ingressar en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa s'ha de justificar per mitjà del justificant oportú, que l'entitat bancària emetrà atenent la modalitat de pagament triada per la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  Exempcions:
  1. Les persones amb diversitat funcional igual al 33 %,o superior. Per a fer-ho constar, han d'assenyalar amb una ics (X), en l'apartat d'Exempcions, "Discapacitats", de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  2. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a fer-ho constar, han d'assenyalar amb una ics (X), en l'apartat d'Exempcions, "Família nombrosa especial", de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  3. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general tenen una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a fer-ho constar, han d'assenyalar amb una ics (X), en l'apartat d'Exempcions,
  «Família nombrosa general» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  4. Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova que preveuen els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho constar, han d'assenyalar amb una ics (X), en l'apartat "Altres", de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  5. S'aplica una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, que es pot acumular a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es fa per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  9

  Descripció de les places

  Les 9 places convocades pertanyen al torn d'accés lliure.


 • Documentació / Informació

  ORDRE 6/2016, de 16 de març, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, sector d'administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 1/15, que correspon a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'administració de la Generalitat.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar d'una de les maneres següents:
  Sol·licitud presencial: les persones interessades han de presentar la sol·licitud a les oficines públiques que figuren en una llista en l'annex VI, una vegada s'haja omplit i abonat la taxa que es fixa en la base 5.
  També es poden presentar les sol·licituds de la manera que preveu l'article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  Sol·licitud telemàtica: les persones interessades han de presentar la sol·licitud a través d'Internet, per mitjà de la signatura electrònica, una vegada s'haja omplit el formulari i s'haja efectuat el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No són vàlides les sol·licituds que, encara que s'hagen pagat, no s'han signat electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=62930


 • Altres formes de presentació

  a) Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als quals es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a: • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar