Detall

Cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, torn de promoció interna, convocatòria 2/15


 • Descripció

  Cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, torn de promoció interna, convocatòria 2/15


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Oposició : (Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs)

 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Títol universitari de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalent, o bé, títol universitari de grau


 • Requisits generals

  1. Ser funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat del subgrup C1 o del subgrup A2 (excepte els que ja pertanguen al Cos A2-30, cos superior de gestió de tributs, sector administració especial) i haver prestat servicis efectius durant almenys dos anys com a funcionari de carrera en el dit subgrup, tal com establix l'article 119 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

  Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran en cada cas, la procedència següent:
  a) Promoció interna horitzontal: personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix grup o subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup A2 de l'annex I de la llei excepte l'A2-30).
  b) Promoció interna mixta: personal funcionari de carrera que pertanga a un cos o escala del subgrup C1 de l'annex I de la llei de conformitat amb l'article 119.1 de la llei 10/10 mencionada.)
  El personal funcionari de carrera que no haja pogut ser integrat en els cossos que establix el annex I de la llei, podrà igualment accedir al subgrup A2-30 per mitjà de promoció interna mixta si pertany al subgrup C1 o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup A2

  2. Titulació: estar en possessió del títol universitari de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalent, o bé títol universitari de grau, o complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.


 • Taxa ordinària

  18,80 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen seran de 18'80 euros i s'ingressaran en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà de justificant oportú que l'entitat bancària emetrà atenent a la modalitat de pagament triada per la persona aspirant


 • Exempció / Reducció taxes

  Exempcions:
  1. Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Discapacitats» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  2. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Família Nombrosa Especial» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  3. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això senyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Família Nombrosa General» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  4. Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten esta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat «altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  5. S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  Els 3 llocs convocats pertanyen al torn de promoció interna.


 • Documentació / Informació

  ORDE 7/2016, de 16 de març, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Cos Superior de Gestió de Tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn de promoció interna, Convocatòria 2/15, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds hauran de presentar-se d'una de les formes següents:
  Sol·licitud presencial: es presentarà la sol·licitud per les persones interessades en les oficines públiques que figuren relacionades en l'annex VI, una vegada omplida i abonada la taxa que es fixa en la base 5.
  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.
  Sol·licitud telemàtica: es presentarà la sol·licitud per les persones interessades a través d'Internet per mitjà de la firma electrònica, una vegada omplit el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No seran vàlides aquelles sol·licituds que encara que hagen sigut pagades no han sigut firmades electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=62931


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment a: • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar