Detalle Empleo Publico

Cos superior d'intervenció i auditoria de la Generalitat, A1-03, torn d'accés lliure, convocatòria 3/15.

Codi SIA: 62932
Organisme: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Etapa actual: Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Oposició
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Titulació específica: Títol universitari de llicenciatura en dret, o en economia o en administració i direcció d'empresa, o el títol universitari oficial de grau més màster universitari.
Grup: A1
Nº Places totals: 3

Places

Descripció de places:

Els 3 llocs convocats pertanyen al torn d'accés lliure.

Requisits

1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les espanyoles i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què s'aplique la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu. 2. Edat: tindre 16 anys i no haver aconseguit l'edat de jubilació. 3. Titulació: estar en possessió del títol universitari de llicenciatura en dret, o en economia o en administració i direcció d'empresa, o el títol universitari oficial de grau més màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos superior d'intervenció i auditoria de la Generalitat d'acord amb el que establix el disposició addicional 5a de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, o tenir complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que l'acredite. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació. 4. Capacitat: posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques. 5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.

Etapa actual:

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Publicació

Documentació

L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d'agost de 2018, a les 10.00 hores en el Servei de Provisió de Llocs, de la Direcció General de Funció Pública, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, carrer de la Democràcia, 77, torre 4, 5a planta, de València.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data de publicació: 17-07-2018

Nomenament

Data de publicació: 17-07-2018

Llista d'aprovats

Data de publicació: 23-05-2018

Acord del tribunal convocatòria fase d'oposició

Data de publicació: 13-04-2018

Convocatòria realització prova

Data de publicació: 04-04-2018

Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició)

Data de publicació: 26-03-2018

Informació d'interés

Data de publicació: 01-03-2018

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 3r exercici

Data de publicació: 31-01-2018

Acord del tribunal pel qual es determina la data del 2n exercici

Data de publicació: 04-12-2017

Acord del tribunal pel qual es convoca a la lectura del 1r exercici

Data de publicació: 28-11-2017

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data de publicació: 18-10-2017

Correcció d'errors (nomenament del tribunal)

Data de publicació: 28-06-2017

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 11-04-2017

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 04-10-2016

Correcció d'errors (nou termini)

Data de publicació: 16-05-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 06-04-2016

Tornar al llistat d'etapes

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano