Detall

Cos de Professors d'Ensenyança Secundària, així com l'adquisició de noves especialitats.


 • Descripció

  Cos de Professors d'Ensenyança Secundària, així com l'adquisició de noves especialitats.


 • Organisme

  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
  C/ Alcalá, 36
  28071, Madrid
  Tel:902 21 85 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  A) Requisits específics
  A més dels requisits generals que s'establixen en l'apartat anterior, els aspirants hauran de reunir els requisits específics següents:
  a) Estar en possessió o en condicions d'obtindre algun dels títols de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau corresponent.
  De conformitat amb el que establix l'annex V del Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, són equivalents als efectes de docència per al cos de professors d'Ensenyança Secundària les titulacions que per a l'especialitat de Formació i orientació laboral s'indiquen a continuació:
  - Diplomat en Ciències Empresarials.
  - Diplomat en Relacions Laborals.
  - Diplomat en Treball Social.
  - Diplomat en Educació Social.
  - Diplomat en Gestió i Administració Pública.

  En el cas que la titulació s'haja obtingut en l'estranger haurà d'haver-se concedit la corresponent homologació segons els Reials Decrets 285/2004, de 20 de febrer («Boletín Oficial del Estado» de 4 de març), pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior. Este requisit no serà aplicable als que conforme al Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre («Boletín Oficial del Estado» de 20), hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional regulada de professor d'educació secundària, a l'empara de la incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 7 de setembre de 2005 i la Directiva 2006/100/CE, del Consell de 29 de novembre de 2006, relativa al reconeixement de les qualificacions professionals i el 1171/2003, de 12 de setembre, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2001/19/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de maig de 2001, per la qual es modifiquen directives sobre reconeixement professional i es modifiquen els corresponents Reials Decrets de transposició.
  b) Estar en possessió del títol oficial de Màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'ensenyança secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes.
  Estan dispensats de l'esmentat títol oficial de Màster universitari els que acrediten haver obtingut amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009, alguns dels requisits següents:
  - Estar en possessió del Títol Professional d'Especialització Didàctica, del Certificat de Qualificació Pedagògica o del Certificat d'Aptitud Pedagògica.
  - Estar en possessió del títol de Mestre, Diplomat en Educació General Bàsica, Mestre en Primera Ensenyança o d'un títol de Llicenciat en Pedagogia o Psicopedagogia així com de qualsevol altre títol de Llicenciat o una altra titulació declarada equivalent al mateix que incloga formació pedagògica i didàctica. Este últim supòsit haurà d'acreditar-se amb un certificat del Rector de la Universitat que hi ha expedit el títol.
  - Haver impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o, a falta d'això, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyança reglada degudament autoritzats, en els nivells i ensenyances les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre.

  B) Requisits específics per a participar per la reserva de places per a persones amb discapacitat:
  Per este procediment podran participar, s'ha reservat 3 places del total de les 67 convocades.
  L'opció per esta reserva haurà de formular-se en la sol·licitud de participació, amb declaració expressa de reunir la condició exigida respecte d'això, que s'acreditarà, si obté plaça, per mitjà de certificació dels òrgans competents.
  Els aspirants que concórreguen per esta reserva no podran concórrer a la mateixa especialitat pel sistema d'ingrés lliure.
  C) Requisits específics per a accedir al cos de professors d'Ensenyança Secundària pel procediment d'accés a cossos docents de subgrup superior A1.
  Podran participar en este procediment els funcionaris dels cossos docents classificats en el subgrup A2 als quals es referix la vigent legislació de la funció pública, que reunint els requisits generals a què es referix l'apartat 2.1. d'esta convocatòria, reunisquen a més els requisits següents:
  a) Estar en possessió o reunir els requisits específics que per a l'ingrés al cos de professors d'Ensenyança Secundària s'establixen en l'apartat 2.2.1 d'esta convocatòria.
  b) Haver romàs en els seus cossos docents de procedència un mínim de sis anys com a funcionari de carrera.
  Els aspirants que opten per este procediment d'accés no podran concórrer a la mateixa especialitat pel sistema d'ingrés lliure.


 • Requisits generals

  Requisits generals:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun estat al qual s'aplique el Reglament (UE) núm. 492/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 5 d'abril de 2011, relatiu a la lliure circulació dels treballadors dins de la Unió, i el Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'Acord sobre el Espai Econòmic Europeu, modificat pel Reial Decret 1710/2011, de 18 de novembre.
  També podrà participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a càrrec dels seus progenitors.
  b) Tindre complits 18 anys i no haver aconseguit l'edat establida, amb caràcter general, per a la jubilació.
  c) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.
  e) No haver sigut condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta de sers humans.
  f) No ser funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament com a funcionari de carrera del mateix cos a què es referix la convocatòria.
  g) L'aspirant que no posseïsca la nacionalitat espanyola i el seu idioma oficial no siga el castellà, haurà d'acreditar un coneixement adequat d'este idioma, en la forma que s'establix en la base sexta de la present convocatòria.

  Procediment d'adquisició de noves especialitats
  Per a poder participar en este procediment els candidats hauran de reunir els requisits següents:
  a) Ser funcionari de carrera del Cos de Professors d'Ensenyança Secundària amb destinació en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
  En el cas de funcionaris en situació d'excedència voluntària i dels adscrits a places en l'exterior o anàlegs, el compliment d'este requisit s'entendrà referit a l'últim centre de destinació.
  b) Reunir els requisits que s'exigixen per a l'ingrés lliure en l'especialitat que es pretenga adquirir.


 • Taxa ordinària

  29,89 €


  Descripció de la taxa

  Procediment d'ingrés o accés a cos de subgrup superior: de 29,89 euros i 14,95 euros, respectivament, i del 50% d'eixes quantitats per a membres de famílies nombroses de caràcter general que ascendixen a 14,95 euros i 7,47 euros.
  L'ingrés de l'import corresponent al pagament d'esta taxa s'efectuarà, junt amb la presentació de la sol·licitud, en qualsevol banc, caixa d'estalvis o cooperativa de crèdit de què actuen com a entitats col·laboradores en la recaptació tributària

  Sol·licituds presentades en l'estranger, l'ingrés serà efectuat en les sucursals del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en el compte restringida 0182-2370-44-0200203771 - titulat «Tresor Públic. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Compte restringit per a la recaptació de taxes en l'estranger». En este cas, l'interessat adjuntarà a la dita sol·licitud comprovant bancari d'haver satisfet els drets d'examen.

  La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de l'aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  Exempts del pagament de les taxes per dret d'examen:
  a) Les persones amb discapacitat el grau de discapacitat de les quals siga igual o superior al 33 per 100. Hauran d'acompanyar la sol·licitud amb una certificació acreditativa de tal condició, expedida pels òrgans competents del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat i, si és el cas, de la Comunitat Autònoma competent.
  b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys d'un mes anterior a la data de convocatòria. Seran requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini referit, no hagen rebutjat oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual al Salari Mínim Interprofessional. En este cas, hauran d'acompanyar la sol·licitud amb la documentació acreditativa de les circumstàncies descrites. En este sentit, la certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació, amb els requisits previstos en la Llei, se sol·licitarà en els corresponents servicis públics d'Ocupació. Quant a l'acreditació de les rendes, es realitzarà per mitjà de declaració jurada o promesa escrita del sol·licitant.
  c) Les famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c) de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de la família nombroses (BOE de 29 de novembre). D'esta manera, tindran dret a una exempció del 100 per cent de la taxa els membres de categoria especial i una bonificació del 50 per cent els membres de les famílies de la categoria general.
  La condició de família nombrosa s'acreditarà per mitjà de fotocòpia del corresponent títol actualitzat, que haurà de ser adjuntat a la sol·licitud.
  d) Les víctimes del terrorisme, entenent per tals les persones que hagen patit dany físic o psíquic com a conseqüència de l'activitat terrorista i així ho acrediten per mitjà de sentència judicial ferma o en virtut de resolució administrativa per la qual es reconega tal condició, el seu cònjuge o persona que haja conviscut amb anàloga relació d'afectivitat, el cònjuge del difunt i els fills dels ferits i difunts.


 • Places

  Nombre de places

  67

  Descripció de les places

  Places de Secundària per a ingrés lliure i reserva persones amb discapacitat.
  Procediment d'accés a cossos docents de subgrup superior A1.
  Procediment d'adquisició de noves especialitats.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en el present procés selectiu hauran de fer-ho constar en la sol·licitud d'admissió d'acord amb el model 790 que serà facilitat a través de la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport: www.mecd.gob.es (Àrees: Educació: Professors- Oposicions), així com en el Punt d'Accés General (administració.gov.es/P/modelo790).
  En la sol·licitud es consignaran el codi del cos, el de l'especialitat i el del procediment d'ingrés, accés o reserva de places per a persones amb discapacitat pel qual es participe que figuren en esta convocatòria. La seua no consignació determinarà l'exclusió de l'aspirant.
  No podran presentar-se sol·licituds a la mateixa especialitat en ambdós ciutats. La seua presentació determinarà l'exclusió dels procediments selectius.


 • Lloc de presentació

  De manera telemàtic: fent ús del servici per a la inscripció en Processos Selectius del Punt d'accés General (administiracion.gov.es/P/ips). La presentació per eixa via permetrà:
  - Inscripció en línia del model 790.
  - Annexar, si és el cas, a la seua sol·licitud els documents al·ludits en l'apartat 3.2.3 i 3.3 d'esta convocatòria.
  - Pagament telemàtic de les taxes.
  - Registre electrònic de la sol·licitud.

  Presencial: fent entrega de l'exemplar número 1 «exemplar per a l'Administració» junt amb la resta de la documentació a presentar, en el Registre de la Direcció Provincial del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport de la Ciutat consignada per l'aspirant en el requadro número 20 de la sol·licitud corresponent a «Província d'Examen». Així mateix, es podrà presentar a través de qualsevol de les dependències al·ludides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  Les sol·licituds subscrites pels residents en l'estranger podran presentar-se, en el termini assenyalat en l'apartat 3.2.1 de la present base, en les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les remetran a continuació a l'organisme competent. L'abonament de les taxes per drets d'examen es farà de conformitat amb el que disposa l'apartat 3.2.3 d'esta convocatòria.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mecd.gob.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar