Detalle Empleo Publico

Cos de Professors de Música i Arts Escèniques, especialitat Tuba.

Codi SIA: 3025325
Codi GUC: 62950
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Etapa actual: Llista definitiva
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Tècnic/a superior
Titulació específica: - Títol Superior de Música, especialitat Tuba, d'acord amb el Reial Decret 617/1995, de 21 d'abril.
- Títol Superior de Música, especialitat Pedagogia del Cant i de les especialitats instrumentals (opció Tuba), d'acord amb el Reial Decret 617/1995, de 21 d'abril.
- Títol de Graduat en Música, en l'especialitat d'Interpretació (Tuba), d'acord amb el Reial Decret 631/2010, de 14 de maig.
- Títol de Graduat en Música, en l'especialitat de Pedagogia (Tuba), d'acord amb el Reial Decret 631/2010, de 14 de maig.
- Títol de Professor Superior, en l'especialitat de Tuba, d'acord amb el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o titulacions equivalents de plans anteriors.
- Títol de Professor de l'especialitat de Tuba, d'acord amb el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o equivalent de plans anteriors.
Grup: Nou nivell B
Informació en web organisme: https://ceice.gva.es/per/val/bolsas.htm?cont=162

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents, o nacional d'algun estat, al qual s'apliquen els tractats internacionals subscirts per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol. b) Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen, hauran d'acreditar un coneixement adequat d'esta llengua en els termes que es descriuen en l'annex IV. c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació. d) No patir malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència. e) No haver sigut separat/ada per expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques. a) Estar en possessió d'alguna de les titulacions específiques b) Superar la prova d'aptitud descrita en la base 7.

Etapa actual:

Llista definitiva

Publicació

Documentació

Llistes definitives d'integrants de la borsa de treball del cos de Professors de Música i Arts Escèniques de l'especialitat de Tuba.

Informació complementària

Els professors admesos hauran de presentar instància telemàtica en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en la següent adreça d'Internet: https://ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/informacion-sobre-las-adjudicaciones-continuas de la Resolució de 16 de febrer de 2016 per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball en règim d'interinitat.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva

Data de publicació: 01-06-2017

2a llista provisional. Termini d'al·legacions.

Data de publicació: 28-02-2017

Convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 09-01-2017

Correcció d'errors (llista provisional - al·legacions)

Data de publicació: 16-12-2016

Convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 05-12-2016

Llista provisional - Al·legacions

Data de publicació: 02-11-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 13-04-2016

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.