Detall

Cos de Professors de Música i Arts Escèniques, especialitat Tuba.


 • Descripció

  Cos de Professors de Música i Arts Escèniques, especialitat Tuba.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista definitiva

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Titulació específica

  - Títol Superior de Música, especialitat Tuba, d'acord amb el Reial Decret 617/1995, de 21 d'abril.
  - Títol Superior de Música, especialitat Pedagogia del Cant i de les especialitats instrumentals (opció Tuba), d'acord amb el Reial Decret 617/1995, de 21 d'abril.
  - Títol de Graduat en Música, en l'especialitat d'Interpretació (Tuba), d'acord amb el Reial Decret 631/2010, de 14 de maig.
  - Títol de Graduat en Música, en l'especialitat de Pedagogia (Tuba), d'acord amb el Reial Decret 631/2010, de 14 de maig.
  - Títol de Professor Superior, en l'especialitat de Tuba, d'acord amb el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o titulacions equivalents de plans anteriors.
  - Títol de Professor de l'especialitat de Tuba, d'acord amb el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o equivalent de plans anteriors.


 • Requisits especifics

  a) Estar en possessió d'alguna de les titulacions específiques
  b) Superar la prova d'aptitud descrita en la base 7.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge, siga quina siga la seua nacionalitat, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents, o nacional d'algun estat, al qual s'apliquen els tractats internacionals subscirts per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicte per a la seua incorporació a l'ordenament jurídic espanyol.
  b) Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i el coneixement del castellà no es deduïsca del seu origen, hauran d'acreditar un coneixement adequat d'esta llengua en els termes que es descriuen en l'annex IV.
  c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació.
  d) No patir malaltia ni estar afectat/ada per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de la docència.
  e) No haver sigut separat/ada per expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.


 • Documentació / Informació

  Es convoca borsa d'urgència del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l'especialitat de Tuba.


 • Lloc de presentació

  Preferentment en Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, sense perjuí del que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/per/val/bolsas.htm?cont=162


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar