Detall

Cos d'Inspectors d'Educació


 • Descripció

  Cos d'Inspectors d'Educació


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Presentació de documents. Oferta places vacants.

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques, no patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos d'inspectors d'educació.
  b) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament en el cos d'inspectors d'educació.
  c) Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau corresponent, o títol equivalent dels que puga establir-se per al cos d'inspectors d'educació en la disposició addicional única del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats.
  d) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana de la manera indicada en la base 7.1.
  e) Pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent no universitària.
  f) Acreditar una antiguitat mínima de sis anys com a personal funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent no universitària i una experiència docent de la mateixa duració.
  g) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb allò que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.


 • Taxa ordinària

  31,47 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'ingressaran via telemàtica o per mitjà de la presentació de l'imprés de la instància de participació en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores que hi figuren. Els gastos de transferència seran a càrrec de la persona interessada. En la sol·licitud impresa haurà de figurar el segell de l'entitat bancària, acreditatiu del pagament de drets. Si falta o s'abona fora de termini o amb una quantitat diferent determinarà l'exclusió de la persona aspirant. En cap cas la presentació i pagament en l'entitat bancària suposarà eliminació del tràmit de presentació, en termini i forma, de la sol·licitud.
  S'aplicarà una bonificació del 10% de la quota de les tarifes quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics, de conformitat amb el que preveu l'article 132 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.
  De conformitat amb el que disposen els articles 132 i 133 de l'esmentat decret legislatiu, els drets d'examen són els següents:
  - Accés al cos d'Inspectors d'Educació: 31,47 €
  - Presentació telemàtica: 28,32 €
  - Persones que formen part de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona: exemptes
  - Persones que formen part de famílies nombroses i monoparentals de categoria general 15,74 €
  - Presentació telemàtica: 14,17 €
  - Persones amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33%: 1,89 €
  - Presentació telemàtica 1,70 €

  De conformitat amb el que establix l'article 9 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, no es procedirà a la devolució de les taxes per drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les persones aspirants dels procediments selectius per causes imputables exclusivament a elles.


 • Places

  Nombre de places

  25

  Descripció de les places

  25 places del torn lliure del cos d'inspectors d'Educació (subgrup A1)


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en este procediment hauran d'omplir una instància (model 046-taxes per inscripció en proves selectives), d'acord amb model oficial, que serà facilitada a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es).
  Esta sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu. Cada participant haurà d'utilitzar necessàriament un joc de tres còpies impreses a través d'Internet, de manera que no es podran fer fotocòpies ja que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat.
  Una vegada omplida la instància s'imprimirà per triplicat.
  La sol·licitud impresa per triplicat haurà de presentar-se, si és el cas, en alguna de les entitats financeres col·laboradores als efectes de l'abonament de la taxa corresponent.
  Així mateix, una vegada abonada la taxa en l'entitat col·laboradora, les persones aspirants presentaran la sol·licitud en els registres de les oficines públiques que figuren en la base 3.3, acompanyada, si és el cas, de la documentació procedent, d'acord amb el que preveu la base 3.2.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds omplides d'acord amb el que preveu la base 3.1.1 es presentaran preferentment en les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, Castelló o València (annex VI) o bé en els llocs i forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb el que disposa l'article 20 del Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell.
  En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de Correus, es farà en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada. Si no es fa d'esta manera es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior.
  Les sol·licituds subscrites per participants des de l'estranger podran cursar-se en el termini assenyalat en l'apartat 3.4 de la present base, a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les remetran a continuació a l'organisme competent. S'adjuntarà a la sol·licitud comprovant bancari d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPOSICION_CF&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=62978


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni corresponent, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/per/val/oposiciones.htm?cont=710


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar