Detalle Empleo Publico

Cos d'Inspectors d'Educació

Codi SIA: 3025326
Codi GUC: 62978
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Etapa actual: Presentació de documents. Oferta places vacants.
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Grup: A1
Nº Places totals: 25

Places

Descripció de places:

25 places del torn lliure del cos d'inspectors d'Educació (subgrup A1)

Requisits

a) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques, no patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos d'inspectors d'educació. b) No ser personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament en el cos d'inspectors d'educació. c) Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o grau corresponent, o títol equivalent dels que puga establir-se per al cos d'inspectors d'educació en la disposició addicional única del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats. d) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana de la manera indicada en la base 7.1. e) Pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent no universitària. f) Acreditar una antiguitat mínima de sis anys com a personal funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent no universitària i una experiència docent de la mateixa duració. g) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb allò que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.

Etapa actual:

Presentació de documents. Oferta places vacants.

Termini de presentació: des de: 20-07-2017 fins a: 26-07-2017

Publicació

Documentació

Correcció d'errors - Convocatòria per a la provisió de places d'inspectors i inspectors al servici de l'Administració educativa a fi de la provisió temporal de llocs.

Presentació

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport sítia a l'avinguda Campanar, 32, de València

Llistat d'etapes

Etapa actual: Presentació de documents. Oferta places vacants.

Data de publicació: 19-07-2017

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 26-10-2016

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 26-10-2016

Convocatòria realització prova

Data de publicació: 08-06-2016

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 01-06-2016

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 25-05-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 06-05-2016

Tornar al llistat d'etapes

Presentació de documents. Oferta places vacants.

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.