Detalle Empleo Publico

Cos de Professors d'Ensenyança Secundària. Accés a cos docent de subgrup superior.

Codi SIA: 3025327
Codi GUC: 62979
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Etapa actual: Presentació de documents. Oferta places vacants.
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Grup: A1
Nº Places totals: 120

Places

Descripció de places:

120 places del cos de professors d'Ensenyança Secundària (subgrup A1)

Requisits

a) Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, o títol de grau corresponent o altres títols equivalents als efectes de docència, d'acord amb el que preveu la disposició addicional única del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer. En el cas que les dites titulacions s'hagen obtingut en l'estranger haurà d'estar en possessió de la corresponent homologació, que tindrà efectes des de la data en què siga concedida i s'expedisca la corresponent credencial, segons el Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'establixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat. b) Haver romàs en el seu cos de procedència un mínim de sis anys com personal funcionari de carrera. c) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana del mode indicat en la base 7.1. d) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb allò que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.

Etapa actual:

Presentació de documents. Oferta places vacants.

Publicació

Informació complementària

Els opositors que superen el procediment selectiu i siguen nomenats funcionaris en pràctiques, podran accedir a l' "Adjudicació d'Inici de Curs - Funcionaris de Carrera i en Pràctiques" el dia 25 de juliol a les 12:00 hores. Els participants dels procediments selectius de l'oposició 2016 que superen la fase oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a la "Adjudicació d'Inici de Curs - Adjudicació Contínua" el dia 25 de juliol a les 12:00 hores.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Presentació de documents. Oferta places vacants.

Data de publicació: 25-07-2016

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data de publicació: 20-06-2016

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 08-06-2016

Convocatòria realització prova

Data de publicació: 08-06-2016

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 01-06-2016

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 01-06-2016

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 25-05-2016

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 06-05-2016

Tornar al llistat d'etapes

Presentació de documents. Oferta places vacants.

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.