Detall

Cos de Professors d'Ensenyança Secundària. Accés a cos docent de subgrup superior.


 • Descripció

  Cos de Professors d'Ensenyança Secundària. Accés a cos docent de subgrup superior.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : Presentació de documents. Oferta places vacants.

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte, o títol de grau corresponent o altres títols equivalents als efectes de docència, d'acord amb el que preveu la disposició addicional única del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer.
  En el cas que les dites titulacions s'hagen obtingut en l'estranger haurà d'estar en possessió de la corresponent homologació, que tindrà efectes des de la data en què siga concedida i s'expedisca la corresponent credencial, segons el Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'establixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat.
  b) Haver romàs en el seu cos de procedència un mínim de sis anys com personal funcionari de carrera.
  c) Acreditar el coneixement dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana del mode indicat en la base 7.1.
  d) No haver sigut condemnat o condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb allò que s'ha exigit en l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.


 • Taxa ordinària

  31,47 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'ingressaran via telemàtica o per mitjà de la presentació de l'imprés de la instància de participació en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores que figuren en la mateixa. Els gastos de transferència seran a càrrec de l'interessat. En la sol·licitud impresa haurà de figurar el segell de l'entitat bancària, acreditatiu del pagament de drets, la falta o del qual abonament fora de termini determinarà l'exclusió de l'aspirant. En cap cas la presentació i pagament de l'entitat bancària suposarà eliminació del tramite de presentació, en termini i forma, de la sol·licitud.
  S'aplicarà una bonificació del 10% de la quota de les tarifes quan la presentació de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics, de conformitat amb el que preveu l'article 132 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, en la seua redacció donada per la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.
  De conformitat amb el que disposen els articles 132 i 133, de l'esmentat decret legislatiu, els drets d'examen són els següents:

  - Accés al cos de professors d'Ensenyança Secundària: 31,47 €
  - Presentació telemàtica: 28,32 €
  - Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona: Exempt
  - Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 15,74 €
  - Presentació telemàtica: 14,17 €
  - Personal amb grau de diversitat funcional igual o superior al 33%: 1,89 €
  - Presentació telemàtica: 1,70 €

  De conformitat amb el que establix l'article 9 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, no es procedirà a la devolució de les taxes per drets d'examen en els supòsits d'exclusió de les persones aspirants dels procediments selectius per causes imputables exclusivament a elles.


 • Places

  Nombre de places

  120

  Descripció de les places

  120 places del cos de professors d'Ensenyança Secundària (subgrup A1)


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en este procediment hauran d'omplir una instància (model 046-taxes per inscripció en proves selectives), d'acord amb model oficial, que serà facilitada a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es).
  Esta sol·licitud tindrà assignat un número de referència identificatiu. Cada participant haurà d'utilitzar participant necessàriament un joc de tres còpies impreses a través d'Internet, de manera que no es podran fer fotocòpies ja que cada sol·licitud ha de tindre un número de referència diferenciat.
  Una vegada omplida la instància s'imprimirà la mateixa per triplicat.
  La sol·licitud impresa per triplicat haurà de presentar-se, si és el cas, en alguna de les entitats financeres col·laboradores als efectes de l'abonament de la taxa corresponent.
  Així mateix, una vegada abonada la taxa en l'entitat col·laboradora, les persones aspirants presentaran la sol·licitud en els registres de les oficines públiques que figuren en la base 3.3, acompanyada, si és el cas, de la documentació procedent, d'acord amb el que preveu la base 3.2.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds omplides d'acord amb el que preveu la base 3.1.1 es presentaran preferentment en les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant, Castelló o València (annex V) o bé en els llocs i forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb el que disposa l'article 20 del Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell.
  En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud davant d'una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada. Si no es fa d'esta manera es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior.
  Les sol·licituds subscrites per participants des de l'estranger podran cursar-se en el termini assenyalat en l'apartat 3.4 de la present base, a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les remetran a continuació a l'organisme competent. S'adjuntarà a la sol·licitud comprovant bancari d'haver satisfet el pagament dels drets d'examen.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_OPOSICION_CF&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=62979


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/per/val/oposiciones.htm?cont=610


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar