Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  el Pinós/Pinoso
  Plaza De España, 1
  Tel:966970250
  Fax:965477067


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits especifics

  - Tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A, que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 Kw., o una relació potència/pes no superior a 0,16 Kw/ Kg.


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola.
  2. Estar en possessió del Títol de Batxiller Superior, BUP, FP2 o equivalent, com a mínim, o reunir els requisits exigits per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  3. No patir malaltia o defecte físic que impedisca el normal exercici de les funcions d'acord amb el quadro d'exclusions mèdiques annex a la convocatòria.
  4. No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  5. Tindre complits 18 anys d'edat.

  A les proves de la present convocatòria no s'admetrà la concurrència d'aspirants de nacionalitat diferent de l'espanyola (article 12.2 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana)


 • Taxa ordinària

  70,00 €


  Descripció de la taxa

  Abonament de la taxa en el compte ES21 0081 1027 3900 0102 2813 de l'Ajuntament del Pinós.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça enquadrada dins de l'escala d'Administració especial, subescala B) servicis especials, classe a) Policia Local i els seus Auxiliars, i pertanyents a l'oferta pública d'ocupació de 2016.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en les proves, es dirigiran a l'alcalde de la corporació. Els opositors manifestaran en la instància que reunixen totes i cada una de les condicions que s'exigixen en la base segona, referides a la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa.

  Junt amb la instància s'haurà d'acompanyar el justificant d'haver abonat la taxa


 • Lloc de presentació

  - Registre General de l'ajuntament.
  - Les instàncies també podran presentar-se en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es referix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar