Detall

Tècnic d'ocupació


 • Descripció

  Tècnic d'ocupació


 • Organisme

  Consorci Intermunicipal Pacte Territorial per l'Ocupació de la Vall del Vinalopó
  C/ Nueva, 23 - 03600 - ELDA - Alacant
  Tel: 96 698 18 16
  Fax: 96 698 15 39


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova d'aptitud / Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, del Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol de Grau, Diplomat universitari, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Formació Professional 3er grau o equivalent. L'equivalència o homologació de títols haurà d'acreditar-se per mitjà de certificació expedida per l'Administració educativa.
  e) Tindre nivell mig-alt d'anglés, acreditatiu a través de certificats emesos per entitats públiques o privades.
  f) No haver sigut separat del servici per expedient disciplinari o inhabilitat en els termes establits en l'article 56.1.d) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.


 • Places

  Descripció de les places

  Funcionari interí, d'acord amb el que disposa l'article 10.1 c) de l'EBEP. El caràcter temporal de la cobertura obeïx a la concessió d'una subvenció del Servici Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE), per al desenrotllament del programa Improving Proximity Responses for the Adaptation of Vocational Education and Training en el marc del Programa Erasmus +, el qual es realitzarà en col·laboració amb diversos socis d'altres països


 • Documentació / Informació

  Sol·licitud normalitzada disponible en el Registre General i en la pàgina web www. mancomunidadvinalopo.com, acompañada amb els documents següents:
  - Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, degudament compulsada, o document equivalent acreditatiu de la identitat del sol·licitant als efectes d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
  - Original, còpia autenticada o fotocòpia que haurà d'acompanyar-se amb l'original per a la seua compulsa, del títol exigit en la convocatòria o justificant d'haver pagat els drets d'expedició, sense perjuí de la seua posterior presentació.


 • Lloc de presentació

  Registre General del Consorci del Pacte Territorial d'Ocupació Vall del Vinalopó o a través de qualsevol mitjà previst en la normativa reguladora del procediment administratiu.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mancomunidadvinalopo.com/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar