Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Almussafes
  Passeig del Parc, s/n
  Tel:961782050
  Fax:961794462


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser membre de la Comunitat Europea o d'aquells estats als quals s'aplique la lliure circulació de treballadors en els termes que preveu la llei estatal que regula esta matèria.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Titulació: Graduat Escolar, Graduat en Educació Secundària, Formació Professional de primer grau, Cicle Formatiu de Grau Mitjà o equivalent.
  d) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol administració pública de l'Estat, comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat ni suspens, per a l'exercici de les funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés o transferència bancària al compte d'esta Corporació IBAN: ES66 2038 6095 62600000 2246 - BANKIA. En l'ingrés s'haurà d'identificar el procés selectiu al qual s'opta, així com el nom de l'aspirant.

  En cas de desistir de participar en el procediment de selecció, sempre que es comunique dins del període que es concedisca per a presentar reclamacions o documentació, després de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos, es tindrà dret al reintegrament de la quantitat ingressada.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  Un. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Disfrutaran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes


 • Places

  Descripció de les places

  Funcionari interí per a l'execució d'un programa de caràcter temporal de suport en les tasques administratives de col·laboració amb l'Agència de desenrotllament local i Promoció Socioeconòmica, previst en l'article 10.1.c) de la Llei 7/2007, per un període inicial de dos anys (2016-2018), duració prevista per al programa, condicionada a l'existència de crèdit pressupostari i compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària de l'Ajuntament.


 • Documentació / Informació

  Instància on s'indique que es reunixen totes i cada una de les condicions exigides en la base primera, referides a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies.
  Caldrà aportar junt amb la instància els documents següents:
  - Fotocòpia del DNI.
  - Justificant d'ingrés dels drets d'examen.
  - Curriculum vitae


 • Lloc de presentació

  Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de 9,00 h. a 14,00 h, o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, modificada per Llei 4/1999, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu. Aquells que presenten instància en alguna de les formes previstes en l'esmentat article caldrà, a més, que ho comuniquen per fax (96-1794462).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almussafes.es/va/page/auxiliar-administratiu-adl


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar