Detall

Agent de l'Escala Bàsica de l'Ertzaintza.


 • Descripció

  Agent de l'Escala Bàsica de l'Ertzaintza.


 • Organisme

  Govern Basc: Departament de Seguretat
  Donostia-San Sebastián, 1
  01010 Vitoria-Gasteiz (Àlaba)
  Fax:945018746


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Formular sol·licitud prèvia.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola.
  c) Tindre 18 anys d'edat i no haver complit els 35.
  d) Tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  e) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o un altre de nivell superior.
  f) No estar incursa en el quadro d'exclusions mèdiques que figura en el Decret 36/2004, de 17 de febrer, de segona modificació del Decret pel qual s'aprova el Reglament de Selecció i Formació de la Policia del País Basc.
  g) No haver sigut condemnada per delicte dolós, ni separada del servici de l'Administració Pública, ni trobar-se inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques.
  No obstant això, serà aplicable el benefici de la rehabilitació, d'acord amb les normes penals i administratives, sempre que aquella s'acredite per l'aspirant per mitjà del corresponent document oficial.
  h) No haver sigut exclosa d'un procediment selectiu per a ingrés en algun cos de policia del País Basc per la comissió de falta greu o molt greu, llevat que haja transcorregut un període de temps equivalent al seu termini de prescripció, comptat des de la data de la declaració de l'exclusió.
  i) No trobar-se incursa en causa legal d'incapacitat, prevista en la normativa vigent.
  j) Ser titular d'una autorització administrativa per a conduir per vies públiques vehicles prioritaris o equivalents la massa màxima dels quals autoritzada no excedisca de 3.500 kg que estiguen dissenyats i construïts per al transport de no més de huit passatgers a més del conductor, de conformitat amb el Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General de Conductors o legislació que ho substituïsca. Esta autorització haurà d'estar en vigor a la finalització del Curs de Formació previst en la Base quinzena i igualment haurà d'estar en vigor en tot moment durant el període de pràctiques.
  k) Haver abonat la taxa per recepció i examen de la sol·licitud.


 • Taxa ordinària

  10,99 €


  Descripció de la taxa

  El pagament es podrà realitzar en qualsevol de les sucursals de les entitats següents:- Kutxabank (BBK, Vital, Kutxa Gipuzkoa), Laboral Kutxa, La Caixa, Banco Santander, BBVA, Sabadell/Guipuzcoana, Bankia, Bankoa i Ipar Kutxa. En qualsevol de les dos modalitats:

  - Fora de línia: en este cas s'haurà d'acudir a qualsevol punt de la xarxa d'oficines de les entitats financeres col·laboradores ressenyades i presentar el justificant de recepció o les dades consignades en ell, que hauran sigut facilitats pel sistema. Atés que els avisos de recepció inclouen codi de barres, l'abonament pot efectuar-se a través de caixer automàtic amb lectura òptica o captura de dades manual.

  - En línia: es podrà realitzar el pagament per mitjà del sistema de banca electrònica.


 • Places

  Nombre de places

  250

  Descripció de les places

  Agent de l'Escala Bàsica de l'Ertzaintza, corresponents al Grup C, Subgrup C-2 de titulació i Perfil Lingüístic 1 de l'Ertzaintza.


 • Documentació / Informació

  Sol·licitud en el model oficial i normalitzat que es trobarà disponible en la pàgina web de l'Acadèmia Basca de Policia i Emergències www.arkauteakademia.net.
  En la sol·licitud es farà constar la llengua, èuscar o castellà, en la que desitgen realitzar els exercicis de l'oposició.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds es dirigiran a la directora general de l'Acadèmia Basca de Policia i Emergències.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.arkauteakademia.net


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar