Detall

Oficial de servicis múltiples


 • Descripció

  Oficial de servicis múltiples


 • Organisme

  Mancomunitad Intermunicipal Barrio del Cristo Aldaia-Quart de Poblet
  Tel:961501050
  Fax:961503525


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  1.- Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun estat membre de la Unió Europea o Nacional d'algun estat, al qual en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors. També podran participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols, dels nacionals d'algun dels estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents.
  2.- Edat: tindre complits 16 anys d'edat i no excedir si és el cas de l'edat màxima de jubilació forçosa. Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les seues tasques.
  3.- Titulació: estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
  4.- Compatibilitat funcional: no patir malaltia ni impediment físic o psíquic que impedisca el normal exercici de les tasques de la plaça.
  5.- Habilitació: No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques per resolució judicial. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.

  Tots els requisits enumerats en esta base hauran de posseir-se el dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds i mantindre's en el moment de la presa de possessió com a empleat públic.


 • Taxa ordinària

  41,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa haurà de realitzar-se a través en el compte bancari de la Mancomunitat habilitada a este efecte (Caixa Popular, número de compte ES96 3159 0019 6322 5271 9428, i caldrà fer-hi constar el nom i cognoms de l'interessat/ada, el beneficiari (la Mancomunitat), i el concepte (pagament de taxes per drets d'examen).


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte d'esta convocatòria, és la provisió d'1 plaça en propietat, de funcionari de carrera, corresponent a l'escala administració especial, subescala servicis especials, classe personal d'oficis.


 • Documentació / Informació

  Els qui desitgen prendre part en el procés selectiu hauran de fer-ho omplint la instància normalitzada, que es troba a disposició dels aspirants en la seu de la Mancomunitat (c/ Santíssim Crist, 66, 46960 Aldaia, València) i opcionalment en la pàgina web de la Mancomunitat (www.barriodelcristo.es/recursoshumanos).

  Els aspirants que al·leguen mèrits a valorar en la fase de concurs hauran de declarar-los omplint l'annex de valoració normalitzat (autobaremació de mèrits).

  Junt amb la instància i l'annex de valoració, si és el cas, haurà de presentar-se la documentació següent:

  a) Acreditació del pagament de la taxa per drets d'examen o, si és el cas, document justificatiu de l'exempció de la tarifa, en els termes que establix l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal. BOP València, número 168 de 16/07/2008).
  b) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat, els aspirants de nacionalitat espanyola. Els nacionals d'altres estats fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat.
  c) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida, o certificació acadèmica que acredite tindre cursats i aprovats els estudis complets, així com abonats els drets per a l'expedició d'aquell títol. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió i aportar fotocòpia compulsada de la credencial que acredite l'homologació (títol acadèmic i si és el cas, traducció jurada). Si algun d'estos documents està expedit després de la data en què va finalitzar el termini d'admissió d'instàncies, haurà de justificar-se el moment en què van concloure els estudis.
  d) Declaració jurada o promesa de no haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari del servici de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola, hauran de presentar, a més, declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.
  e) Si és el cas, fotocòpia compulsada del certificat de discapacitat emés per l'autoritat competent.

  En cap cas, es presentaran junt amb la instància i l'annex de valoració els documents justificatius dels mèrits al·legats.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Mancomunitat (c/ Santíssim Crist, 66, 46960 Aldaia, València), o bé, es podrà presentar per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic d'Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.barriodelcristo.es/es/page/recursos-humanos


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar