Detall

Socorrista per a piscines municipals.


 • Descripció

  Socorrista per a piscines municipals.


 • Organisme

  Rojales
  Malecón de La Encanta, 1
  Tel:966715001
  Fax:966714742


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, o ser nacional d'un dels restants estats membres de la Unió Europea; o d'aquells estats als quals els siga aplicable la lliure circulació de treballadors segons els tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya; o ser cònjuge d'algun dels casos anteriors, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendent i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, menors de 21 anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu. O ser estranger no inclòs en els anteriors supòsits amb residència legal a Espanya.
  b) Estar en possessió del títol de llicenciat o diplomat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, o del títol de Tècnic d'Activitats Físiques i Esportives (TAFAD), o Socorrista Aquàtic federat o de la Creu Roja, o titulació equivalent, amb el grau de coneixement suficient en matèria de salvament aquàtic i de prestació de Primers auxilis.
  c) Tindre complits 16 anys d'edat.
  d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca el normal exercici de les corresponents funcions.
  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas de personal laboral, on haja sigut separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  f) No exercir per si, o per mitjà de substitució un segon lloc de treball, càrrec o activitat, en el sector públic de caràcter retribuït


 • Places

  Descripció de les places

  Contracte laboral de duració determinada durant la temporada estival de l'any 2016 i successius mentres es trobe vigent la borsa de treball.


 • Documentació / Informació

  Instància dirigida a l'Alcaldia-Presidència d'este ajuntament en la qual declararan complir tots els requisits fixats en les bases. En l'annex I figura un model d'instància que els aspirants podran utilitzar per a sol·licitar la seua participació en el procés selectiu.
  La instància haurà d'acompanyar-se amb:
  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, passaport o número d'identitat d'estranger (NIE).
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
  - Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits que al·lega per a la seua valoració en la fase de concurs. Si es pretén al·legar servicis que s'han prestat en l'Ajuntament de Rojales, eixos servicis s'acreditaran d'ofici per mitjà de certificat expedit a este efecte, sense necessitat que el candidat aportació la corresponent documentació acreditativa. El candidat sí que haurà d'acreditar altres servicis prestats fora de l'Ajuntament de Rojales, si els tinguera.


 • Lloc de presentació

  Registre General o bé en la forma prevista en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.rojales.es/bolsa-de-socorristas-para-las-piscinas-municipales-2016/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar