Detall

Tècnic superior en animació sociocultural (TASOC),


 • Descripció

  Tècnic superior en animació sociocultural (TASOC),


 • Organisme

  Simat de la Valldigna
  Plaça Constitucio, 1
  Tel:962810007
  Fax:962811984


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a)Posseir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del TREBEP, sobre l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres Estats membres.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits els 16 anys d'edat, i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions o institucions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en cas del personal laboral, que haguera estat separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en termes similars l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de FP II Tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística o T.S. en Animació Socio- cultural, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  f) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a lloc de treball objecte de la present convocatòria, acreditat per mitjà de certificat mèdic oficial. Els que tinguen la condició de discapacitats, hauran d'acreditar l'aptitud per a l'exercici de les citades funcions.
  g)Posseir el certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de València o equivalent corresponent al nivell mitjà.


 • Taxa ordinària

  12,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa haurà d'ingressar-se en el compte municipal al (IBAN) ES22 2100 7395 8622 0002 5433, on s'indicarà clarament el lloc de treball objecte de la convocatòria i la persona que fa l'ingrés.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Contratació Laboral de carácter temporal i jornada parcial (80%) i distribució horària que inclou caps de setmana i festius, mitjançant el procediment de concurs i posterior constitució de borsa de treball.


 • Documentació / Informació

  Instància de sol·licitud, acompanyada per la següent documentació, per mitjà d'original o còpia compulsada o confrontada:
  - Còpia del Document Nacional d'Identitat, o si és al cas, passaport.
  - Els candidats que no posseïsquen la nacionalitat es panyola aportaran els següents documents identificatius:
  .Els estrangers que residisquen a Espanya, fotocòpia compulsada del corresponent document d'identitat o passaport i de la targeta de resident comunitari o de familiar resident comunitari en vigor.
  .Els aspirants que siguen nacionals de la Unió Europea, de Noruega o Islàndia que no residisquen a Espanya, bé per residir a l'estranger o per trobar-se a Espanya en règim d'estada, hauran de presentar fotocòpia compu
  lsada del document d'identitat o passaport.
  .Els familiars de les persones anteriors hauran de presentar fotocòpia compulsada del passaport, del visat i, si és el cas, del resguard d'haver sol·licitat la corresponent targeta o del resguard d'haver sol·licitat l'exempció de visat i la
  corresponent targeta. De no haver-se sol·licitat estos documents hauran de presentar els documents expedits per les autoritats competents que acrediten el vincle de parentiu i una declaració jurada o promesa de la persona espanyola o de la nacional de la Unió Europea, de Noruega o d'Islàndia amb qui tinga aquest vincle, que no està separat o separada de dret del seu cònjuge i, si és el cas, del fet de que el o l'aspirant viu a costa seu o està a càrrec seu.
  .Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i estiguen exempts i exemptes de la realització de la prova de castellà, hauran de presentar, junt amb la sol·licitud, fotocòpia compulsada del Diploma Superior d'Espanyol com a Llengua Estrangera establert pel Reial Decret 826/1988, de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial Decret 1/1992, de 10 de gener, o del Certificat d'Aptitud en Espanyol per a Estrangers expedit per les escoles
  oficials d'Idiomes, o fotocòpia d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el
  territori espanyol, fent-ho constar en la sol·licitud.
  - Justificant bancari d'haver abonat la taxa corresponent.
  - Els certificats i documents acreditatius de la titulació exigida en la convocatòria així comdels mèrits al·legats, els quals s'aportaran en sobre tancat, junt amb el currículum professional.
  - Certificat de grau mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de València.
  - Índex de tota la documentació presentada.
  - Projecte a defendre en l'entrevista.


 • Lloc de presentació

  Registre General d'entrada d'aquest Ajuntament o bé en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.simat.org/images/simat/2016/mar%C3%A716/Bases.pdf


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar