Detall

Uixers del cos de Subalterns


 • Descripció

  Uixers del cos de Subalterns


 • Organisme

  Parlament d'Andalusia
  C/ Sant Joan de Ribera, s/n (41009-SEVILLA)

  Tel:954592100


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  1) Tindre la nacionalitat espanyola.
  També podran participar en igualtat de condicions que els espanyols:
  a) Els nacionals dels estats membres de la unió europea, els nacionals del regne de Noruega i els nacionals de la república d'Islàndia.
  b) el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la unió europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a expenses o estiguen a càrrec de la persona nacional de la unió europea amb què tinguen el dit vincle.
  c) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la unió europea i ratificats per espanya en els quals s'aplique la lliure circulació de treballadors.
  Els aspirants no residents a Espanya inclosos en l'apartat a), així com els estrangers inclosos en els apartats b) i c), hauran d'acompanyar a la seua sol·licitud la documentació que acredite les condicions que s'al·leguen.
  2) Tindre complits els 18 anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3) Estar en possessió de la titulació de graduat o graduada en Educació Secundària Obligatòria o qualsevol titulació equivalent a aquesta.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació del títol.
  4) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques habituals del cos a què s'aspira.
  5) No haver sigut separats, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitats absolutament o especialment per a l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, a més del requisit expressat en el paràgraf anterior, que no estan sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  6. Haver abonat els corresponents drets d'examen.


 • Taxa ordinària

  12,08 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés del seu import s'efectuarà prèviament a la presentació de la sol·licitud i haurà d'abonar-se al Parlament d'Andalusia en el compte corrent de la Caixa Rural del Sud les les dades del qual són les següents:
  codi IBAN: ES5731870330582451060426.
  L'ingrés es farà bé directament en qualsevol de les sucursals de la Caixa Rural del Sud, o bé per transferència bancària.


 • Exempció / Reducció taxes

  a) Els que acrediten la seua condició de persona amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% mitjançant original o còpia compulsada del certificat de discapacitat emés per l'òrgan competent de la Junta d'Andalusia o òrgans semblants d'altres administracions públiques, que els participants entregaran junt amb la seua sol·licitud de participació.
  b) Els membres de les famílies nombroses de categoria especial. Així com, els membres de les famílies nombroses de categoria general tindran dret a una bonificació del 50%. La condició de família nombrosa s'acreditarà mitjançant el corresponent títol actualitzat.
  c) Les persones desempleades que figuren com a demandants d'ocupació en la data de publicació d'aquesta convocatòria en el BOJA, hauran d'acompanyar a aquesta sol·licitud un certificat expedit per les oficines dels serveis públics d'ocupació.
  d) Les víctimes del terrorisme, els seus cònjuges i fills, que acreditaran aquesta condició mitjançant documentació expedida pel Ministeri de l'Interior.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  Accés lliure: 5 places
  Reserva discapacitat: 1
  Si la plaça reservada per a persones amb discapacitat no es cobrix, s'incorporarà automàticament al sistema general d'accés lliure.


 • Documentació / Informació

  Sol·licitud, el model de la qual figura com a annex II, que es facilitarà gratuïtament en el Registre General del Parlament d'Andalusia o podrà obtindre's en la pàgina web (www.parlamentodeandalucia.es).
  Acompanyant el model de sol·licitud, s'adjuntarà una fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport, o número d'identitat estranger, i la documentació acreditativa de l'abonament dels drets d'examen o de tindre un grau de discapacitat igual o superior al 33%.


 • Lloc de presentació

  Registre General del Parlament d'Andalusia o en la forma establida en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú .


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.parlamentodeandalucia.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar