Detall

Tècnic superior d'administració especial: (especialidades: Química, Biologia i Enginyeria Industrial)


 • Descripció

  Tècnic superior d'administració especial: (especialidades: Química, Biologia i Enginyeria Industrial)


 • Organisme


  Xunta de Galícia: Conselleria d'Hisenda
  Edificis Administratius - San Caetano, s/n
  15704 Santiago de Compostel·la
  Tel.: 98 1 545 400
  Fax: 98 1 544 125
  Web:http://www.xunta.es/consellerias


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Ser nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea.
  c) Ser nacional d'algun estat en què, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores.
  d) També podran participar, siga quina siga la seua nacionalitat, els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret. En les mateixes condicions podran participar els seus descendents i les/els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
  e) Haver complit els setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Estar en possessió o en condició d'obtindre el títol que per a cada escala es requerix

  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació del títol. Este requisit no serà aplicable als aspirants que obtingueren el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

  g) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  h) No haver sigut separat/ada per mitjà d'expedient disciplinari del servici de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en la situació d'inhabilitació absoluta o especial per a l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, quan es tracte d'accedir al cos o escala de personal funcionari del qual la persona va ser separada o inhabilitada.

  En el supòsit de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en l'estat de procedència l'accés a l'ocupació pública en els termes anteriors.

  A més dels requisits anteriors, els aspirants que es presenten per la quota de reserva de discapacitats hauran de tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.


 • Places

  Nombre de places

  17

  Descripció de les places

  Accés lliure:
  - Química: 1
  - Biologia: 6
  - Enginyeria: 2
  Promoció interna:
  - Química: 1
  - Biologia: 3
  - Enginyeria: 2

  Es reserven 2 places de l'especialitat de Biologia per al torn de discapacitat.


 • Documentació / Informació

  Les persones que desitgen participar en el procés selectiu hauran de fer-ho constar en el model de sol·licitud que serà facilitat gratuïtament en Internet en el portal web corporatiu funcionpublica.xunta.gal, seguint la ruta «Funció pública»-«Processos selectius»-«Generació i presentació de sol·licituds de processos selectius», en dos modalitats, segons es dispose o no de certificat digital de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o DNI electrònic.

  Després de polsar la modalitat de sol·licitud triada, les/els sol·licitants hauran de consignar totes les dades que apareixen en la pantalla i, posteriorment, validar-los i confirmar-los.

  Les/els aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, hauran d'indicar-ho expressament en la sol·licitud, i especificar el grau de discapacitat reconegut per l'òrgan competent. Estos aspirants podran sol·licitar les possibles adaptacions de temps i/o mitjans per a la realització dels exercicis en què esta adaptació siga necessària.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.xunta.gal/funcion-publica/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar