Detall

Peó Poliesportiu (agrupación profesional)


 • Descripció

  Peó Poliesportiu (agrupación profesional)


 • Organisme

  Cocentaina
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:965590051
  Fax:965593067


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini


  PENDENT. 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el tauler d'anuncis de la Corporació i l'apartat TAULER d'anuncis de la seu electrònica municipal http://www.cocentaina.sedelectronica.es).


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Titulació

  Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del permís que habilita per a la conducció de vehicles de la classe B.


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadà de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats en què s'aplique la lliure circulació de treballadors. Per ser llocs de treball de caràcter laboral, a més dels anteriors, podran participar les altres persones estrangeres que tinguen la seua residència legal a Espanya i que disposen de documentació acreditativa de l'autorització per a accedir sense limitacions al mercat laboral, tot això en els termes que preveu l'art. 57 del RD Legislatiu 5/2015, text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic de la Llei 7/2007.

  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) Estar en possessió del Certificat d'Escolaritat o d'Estudis Primaris o equivalent.

  d) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedisca el normal exercici de les seues funcions.
  Els qui tinguen la condició de discapacitats, hauran d'acreditar l'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents a les places objecte de la present convocatòria, per mitjà de dictamen expedit, per un equip multiprofessional competent. En qualsevol altre cas no seran admesos a esta borsa de treball.

  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

  f) No estar afectat per incompatibilitat o cap incapacitat per a prestar servicis en esta administració pública de conformitat amb el que establixen les lleis.


 • Places

  Descripció de les places

  Esta convocatòria té per objecte futures contractacions de personal, segons les necessitats de l'Ajuntament, amb caràcter laboral i de duració determinada.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds per a prendre part en este concurs es dirigiran a l'alcaldessa- presidenta de la Corporació, i es podrà utilitzar el model d'instància que figura en l'annex III, que serà facilitat als interessats que així ho desitgen en l'oficina d'informació i registre d'este ajuntament, sítia en plaça de la vila, 1 i en la seu electrònica municipal http://www.cocentaina.sedelectronica.es) en l'apartat CIUTADANS - OCUPACIÓ.

  Junt amb la sol·licitud haurà de presentar la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat o equivalent en cas d'estrangers.
  b) Fotocòpia compulsada de les titulacions acreditatives i permís de conduir.
  c) Els originals o fotocòpies compulsades dels documents acreditatius dels mèrits objecte de la baremació (annex II).
  d) Dictamen d'aptitud a què es referix la base 2-1-d), per al cas de persones discapacitades.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina (SIC o registre electrònic).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.cocentaina.es/ver/3398/PE%C3%93N-POLIDEPORTIVO.html


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)





La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar