Detall

Monitor/a esportiu/iva


 • Descripció

  Monitor/a esportiu/iva


 • Organisme

  Cocentaina
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:965590051
  Fax:965593067


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini


  PENDENT. 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el tauler d'anuncis de la Corporació i l'apartat TAULER d'anuncis de la seu electrònica municipal http://www.cocentaina.sedelectronica.es).


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadà de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats en què s'aplique la lliure circulació de treballadors, per ser llocs de treball de caràcter laboral a més dels anteriors, podran participar les altres persones estrangeres que tinguen la seua residència legal a Espanya i que disposen de documentació acreditativa de l'autorització per a accedir sense limitacions al mercat laboral, tot això en els termes que preveu l'article 57 del RD Legislatiu 5/2015, text refós Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, de la Llei 7/2007.

  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) Estar en possessió de títol de Formació Professional o cicles formatius de grau mitjà en l'àrea d'esports, equivalent i/o superior.

  d) No patir malaltia o defecte físic o psíquic que impedisca el normal exercici de les seues funcions.
  Els qui tinguen la condició de discapacitats, hauran d'acreditar l'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents a les places objecte de la present convocatòria, per mitjà de dictamen expedit, per un equip multiprofessional competent. En qualsevol altre cas no seran admesos a esta borsa de treball.

  e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

  f) No estar afectat per incompatibilitat o cap incapacitat per a prestar servicis en esta administració pública de conformitat amb el que establixen les lleis.


 • Places

  Descripció de les places

  Esta convocatòria té per objecte futures contractacions de personal, segons les necessitats de l'Ajuntament, amb caràcter laboral i de duració determinada.

  Les necessitats a cobrir són les assignades als llocs de treball i en concret la formació dels participants en les escoles esportives municipals i/o altres activitats organitzades per l'Ajuntament en matèria esportiva, en relació a les següents disciplines o especialitats: natació, patinatge, futbol-futbol sala, tenis, gimnàstica rítmica, bàsquet, aquafitness, voleibol, atletisme, classes dirigides de sala (pilates, aeròbic, gimnàstica de manteniment, crossfit, etc.).


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds per a prendre part en este concurs es dirigiran al titular de l'Alcaldia Presidència de la corporació. Es podrà utilitzar el model d'instància que figura en l'annex II, que serà facilitat a les persones interessadess que així ho vulguen a l'Oficina d'Informació i Registre d'aquest ajuntament, situada a la plaça de la Vila, 1 i en la seu electrònica municipal http://www.cocentaina.sedelectronica.es), en l'apartat CIUTADANA - OCUPACIÓ.

  Juntament amb la sol·licitud haurà de presentar la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat o equivalent en cas d'estrangers.
  b) Fotocòpia compulsada de les titulacions acreditatives.
  c) Els originals o fotocòpies compulsades dels documents acreditatius dels mèrits objecte de la baremació (annex I).
  d) Dictamen d'aptitud a què es referix la base 2.1.d, per al cas de discapacitats.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina (SIC o registre electrònic).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.cocentaina.es/ver/3396/MONITORES-DEPORTIVOS.html


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar