Detall

Auxiliars de documentació


 • Descripció

  Auxiliars de documentació


 • Organisme

  Diputació Alacant
  Av. de la Estació, 6
  Tel. 965121300
  03005 . Alicante


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  A aquest efecte, s'adoptaran per a les persones amb la condició de discapacitat que ho sol·liciten les mesures necessàries per a establir les adaptacions i ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat el dit procés, les adaptacions al lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat. Per a això, els interessats hauran de formular la corresponent petició concreta, que aportaran junt amb la sol·licitud de participació dins del termini de presentació d'instàncies. La dita petició haurà d'estar motivada.

  En tot cas, les proves selectives es realitzaran en condicions d'igualtat amb la resta dels aspirants.

  Tots els requisits hauran de complir-se en l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i mantindre's durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins al nomenament.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC
  - Places en règim d'interinitat.
  - Aquestes places estan incloses en l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials.


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en l'oposició ompliran el model d'instància que es facilitarà tant en les dependències del Departament de Personal com en l'Oficina d'Informació d'aquesta corporació, i a través de la seua pàgina web http://www.diputacionalicante.es/).

  La sol·licitud es dirigirà a la Presidència de la Diputació Provincial d'Alacant, en la qual hauran de manifestar que compleixen totes i cada una de les condicions o requisits exigits, i adjuntaran a la instància una fotocòpia del document nacional d'identitat.

  Les persones amb discapacitat hauran d'aportar una fotocòpia de la certificació de l'òrgan competent, en què s'acredite aquesta condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies i documentació oportunes es presentaran en hores hàbils, de dilluns a divendres, al Registre General de la Diputació Provincial (c/ Tucumán, núm. 8, d'Alacant) o en la forma que determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  En cas de presentar-se en les oficines de correus i telègrafs, haurà de fer-se en sobre obert i s'haurà de deixar constància de la data de presentació.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ov.dip-alicante.es/default.aspx?idsesion=559988483&evento=execevento&nemot=EMP_OPOSIC_DET&idioma=es&contextomenu=mnuGuest|20|smnuEmpleo|31&opcionmenu=0&idCookie=&key=3|7658


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar