Detall

Agent d'ocupació i desenvolupament local


 • Descripció

  Agent d'ocupació i desenvolupament local


 • Organisme

  Los Montesinos
  Plaza del Ayuntamiento, 1
  Tel:966721087
  Fax:966721004


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. També podran accedir com a personal funcionari en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques:
  1. Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o nacionals d'aquells estats, als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors.

  2. El cònjuge, descendents, i descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, menors de 21 anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu.
  Tots els aspirants hauran d'acompanyar a la seua sol·licitud la documentació que acredite les condicions que s'al·leguen.

  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

  c) Estar en possessió del títol de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equivalent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger haurà d'acreditar-se'n l'homologació.

  d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas de personal laboral, en el lloc del qual haguera estat separat o inhabilitat. En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

  Totes les condicions enumerades hauran de complir-se pels aspirants l'últim dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies de la present convocatòria.


 • Taxa ordinària

  30,45 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ingressarà a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament. Si el pagament es va efectuar per gir postal o telegràfic, es consignarà el número del gir.


 • Exempció / Reducció taxes

  DEVOLUCIONS
  Els esmentats drets d'examen només seran tornats als que no siguen admesos al procediment selectiu, perquè falta algun dels requisits exigits per a prendre-hi part. L'impagament dels drets d'examen o el fet de no aportar el justificant de l'ingrés donarà lloc a l'exclusió de l'aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC
  - Cobertura interina, fins a la reincorporació del titular.
  - Plaça enquadrada en l'escala d'administració especial, subescala tècnica, naturalesa funcionarial.


 • Documentació / Informació

  Els interessats en aquesta convocatòria, ompliran el model d'instància, que es podrà obtindre a l'Ajuntament de los Montesinos o a través de la seua pàgina web (www.losmontesinos.es). Seran adreçades al senyor alcalde-president.

  Junt amb la instància hauran d'adjuntar:

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat
  - Resguard acreditatiu del pagament de drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  - En el Registre General de l'Ajuntament de Los Montesinos, situat a la Plaça de l'Ajuntament número 1
  - En la forma establida en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.losmontesinos.es/bolsa-de-trabajo-plaza-agente-empleo-y-desarrollo-local/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar