Detall

Conservador/a de fotografia


 • Descripció

  Conservador/a de fotografia


 • Organisme

  INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM)
  C/ GUILLEM DE CASTRO, 118
  Tel:963176600
  Fax:963176603


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 15 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7776 de 6/5/2016).


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  B - Diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica, FP III o equivalent


 • Titulació

  Diplomatura, enginyeria o arquitectura tècnica, FP III o equivalent


 • Requisits especifics

  -Diplomatura universitària o grau. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'acreditar que s'està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació del títol. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.
  -Idiomes: coneixement de l'idioma anglés, que permeta la comunicació de manera fluida en aquest idioma. S'acreditarà per mitjà de declaració responsable. Cal assenyalar que una part de l'entrevista es realitzarà en aquest idioma.
  -Altres: coneixements acreditats de tècniques fotogràfiques.
  -Experiència de dos anys en lloc amb funcions semblants a les del lloc a exercir, i que es descriu en l'apartat d'informació complementària.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, sense perjudici del que disposa l'article 57.2 de Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Contractació temporal del lloc de naturalesa laboral
  Grup: B.
  Nivell: 22.
  Complement específic: E040


 • Documentació / Informació


  Sol·licitud amb autobaremació que haurà d'omplir-se segons el model annex a les bases el formulari telemàtic de les quals es troba en la pàginahttp://www.ivam.es/becas-y-convocatorias
  -Fotocòpia del DNI.
  -Currículum
  -Memòria en els termes establits en l'apartat 6 d'aquesta convocatòria, amb una extensió màxima de 15 folis a una cara i doble espai dirigida al president de l'òrgan tècnic


 • Lloc de presentació

  Registre de l'IVAM (c/ Guillem de Castro, 118. València 46003) o en la resta de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment a:


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ivam.es/beques-i-convocatòries/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar