Detall

Comissions de Servici 2016, cos de mestres.


 • Descripció

  Comissions de Servici 2016, cos de mestres.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Valoració de mèrits : Resolució d'al·legacions

 • Procés selectiu

  COMISSIÓ DE SERVEI


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Documentació / Informació

  Poden participar de forma voluntària en este procediment d'adjudicació de llocs, en règim de comissió de servicis, els funcionaris de carrera del cos de mestres en què concórreguen les causes establides en la base Tercera, i que es troben en algun dels supòsits següents:

  a) Funcionaris de carrera dependents de la Generalitat que es troben en situació de servici actiu o d'excedència per atenció de familiars, i que ocupen o tinguen reservat llocs de treball amb caràcter definitiu, o els tinguen adjudicats amb efectes d'1 de setembre de 2016. El/la funcionari/a excedent haurà d'acreditar, per mitjà de la seua sol·licitud de reingrés davant de la direcció territorial corresponent, que posa fi a la situació d'excedència, amb data efecte anterior o igual a 1 de setembre de 2016.

  b) Funcionaris en pràctiques dependents de la Generalitat que a data 1 de setembre de 2016 siguen funcionaris de carrera i tinguen destinació definitiva.

  c) Funcionaris de carrera en situació de servici actiu o d'excedència per atenció de familiars, dependents d'altres administracions educatives que ocupen o tinguen reservat llocs de treball amb caràcter definitiu o els tinguen adjudicats amb data d'efectes 1 de setembre de 2016.

  El personal dependent d'altres administracions educatives que en el període de presentació de sol·licituds no puga acreditar que ocupa lloc de treball amb caràcter definitiu, només podrà participar si se li adjudica destinació amb efectes 1 de setembre de 2016 en virtut de procediment de provisió de llocs convocat per la seua administració educativa d'origen, la qual cosa haurà d'acreditar davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, abans de l'1 de juliol de 2016, per mitjà de certificació emesa per l'òrgan competent de la seua administració, en la qual s'indique que el funcionari té destinació definitiva i data d'efectes d'esta.

  Així mateix, este personal, si està en situació d'excedència, haurà d'acreditar, davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent i abans de l'1 de juliol de 2016, que posa fi a la seua situació d'excedència amb data efecte anterior o igual a 1 de setembre de 2016, aportant còpia de la seua sol·licitud de reingrés presentada a la seua administració educativa d'origen.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud, junt amb el sobre que continga la documentació justificativa de les causes al·legades i la resta de documentació requerida en la present convocatòria, es dirigirà a la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la província on tinga destinació definitiva el funcionari docent o en qualsevol de les direccions territorials de l'administració educativa valenciana en el cas de funcionaris de carrera dependents d'altres administracions educatives, les adreces de les quals són les següents:

  - Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant
  C/ Carratalá, 47
  3007 Alacant
  - Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de Castelló
  Avinguda del Mar, 23
  12003 Castelló de la Plana
  - Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València
  C/ Gregori Gea, 14
  46009 València

  Així mateix, els participants podran presentar la sol·licitud i la documentació corresponent en qualsevol de les altres dependències a què es referix l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que s'opte per presentar una sol·licitud en una oficina de Correus, es farà en sobre obert, perquè la sol·licitud siga datada i segellada, pel funcionari de Correus abans de ser certificada, si no és així, no podrà considerar-se com a presentada en eixa data.


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni corresponent, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/per/val/comisiones.htm?cont=1


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar