Detall

Comissions de servici 2016, cossos de secundària i altres cossos.


 • Descripció

  Comissions de servici 2016, cossos de secundària i altres cossos.


 • Organisme

  Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  AV. CAMPANAR, 32 46015 València


 • Etapa Actual

  Valoració de mèrits : Resolució d'al·legacions

 • Procés selectiu

  COMISSIÓ DE SERVEI


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Documentació / Informació

  1. Els funcionaris de carrera al servici de la Generalitat de la Comunitat Valenciana i els funcionaris de carrera al servici d'altres administracions, que complisquen els requisits establits en esta convocatòria, i desitgen participar, hauran d'omplir i presentar, en el termini assenyalat en la base quinta punt 1, la sol·licitud, segons model que figura com annex I. La sol·licitud s'acompanyarà del certificat d'empadronament així com de la documentació acreditativa de les causes al·legades.

  2. Els funcionaris de carrera en situació de servici actiu i excedència per atenció de familiars dependents d'altres administracions educatives que complisquen els requisits de la convocatòria (ocupen lloc de treball amb caràcter definitiu o el tinguen adjudicat amb efectes d'1 de setembre de 2016), hauran d'anunciar la seua participació en el procediment per mitjà d'instància específica a l'efecte que figura com a annex VII i que una vegada omplida es presentarà, en el termini assenyalat en el punt 2 de la base quinta, preferentment en els registres de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les seues direccions territorials, sense perjuí del que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  A l'esmentat anunci hauran d'adjuntar la documentació acreditativa del coneixement exigit del valencià, així com la certificació expedida per l'òrgan competent de l'administració de què depén el centre en què tinguen la seua destinació, amb indicació expressa de les dades següents:

  - Nom, cognoms i DNI
  - Cos a què pertany
  - L'especialitat o especialitats de què és titular i té reconegudes
  - Situació administrativa actual
  - Destinació definitiva o, a falta d'això, documentació acreditativa de la seua participació en procediment de provisió pendent de resolució. La seua participació quedarà condicionada a l'obtenció de destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2016, que haurà d'acreditar-se abans de l'1 de juliol de 2016 davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent.
  Els dits funcionaris hauran d'assenyalar en la seua instància, necessàriament, la comunitat autònoma de què depenen.

  3. Si la sol·licitud no reunix els requisits establits o no s'acompanya amb de la documentació exigida en la present base, es requerirà al sol·licitant, a través del correu electrònic, perquè, en un termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició.

  Si el sol·licitant no reunix els requisits establits, serà exclòs del procediment.


 • Lloc de presentació


  1. Els funcionaris de carrera al servici de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, així com els funcionaris de carrera al servici d'altres administracions, hauran de presentar les sol·licituds de participació en este procediment, junt amb la documentació exigida en les bases tercera i sèptima punt dos, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de la present resolució en el DOCV.

  Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, no serà tinguda en compte cap sol·licitud ni cap modificació d'esta ni cap documentació referida a les causes al·legades.

  2. L'anunci de participació en el procediment de provisió de llocs de treball per mitjà de comissió de servicis per als funcionaris de carrera en situació de servici actiu o d'excedència per atenció de familiars dependents d'altres administracions educatives haurà de presentar-se en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el DOCV.

  3. Durant el mes de juny de 2016 s'obrirà un termini de 5 dies naturals del 13 al 17 de juny perquè aquells participants que hagen presentat en termini la seua sol·licitud de participació puguen sol·licitar per via telemàtica les peticions concretes a centre o localitat a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es).


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ceice.gva.es/per/val/comisiones.htm?cont=2


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar