Detall

Personal laboral temporal.


 • Descripció

  Personal laboral temporal.


 • Organisme


  Govern de Castella i Lleó: Conselleria de la Presidència
  Plaça Castilla y León, 1
  47008 Valladolid
  Web:http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDirectorio/1188637390871/_/_/1142233481711?asm=jcyl


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Prova


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o nacional d'algun estat al qual s'aplique la lliure circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.
  També podrà participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea i quan així ho preveja el corresponent tractat, el dels nacionals d'algun estat al qual en virtut dels tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Amb les mateixes condicions, podran participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat que visquen a costa seu.
  Igualment podran participar els estrangers amb residència legal a Espanya, siga quina siga la seua nacionalitat.
  b) Tindre complits els setze anys d'edat, amb les limitacions que establix la legislació laboral, i la normativa reguladora de la prevenció de riscos laborals quant al treball dels menors d'edat en activitats que comporten riscos específics.
  c) Posseir la capacitat necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de la competència que se sol·licita.
  d) No haver sigut separat, per mitjà d'expedient disciplinari, del servici de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni pertànyer a la mateixa competència funcional o especialitat de la present convocatòria.
  Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos en el seu estat a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca l'accés a la funció pública.
  e) Estar en possessió o en condicions d'obtindre la titulació, exigida per a la competència funcional a què opte, o posseir, si és el cas, la competència funcional reconeguda en relació amb aquella a què es presenta:

  Metge general: Títol de Llicenciat en Medicina.
  Infermer/a: títol acadèmic universitari de Diplomat en Infermeria, Graduat en Infermeria o equivalent.
  Fisioterapeuta: títol acadèmic universitari de Diplomat en Fisioteràpia, o equivalent.
  Cuiners: títol acadèmic oficial de Formació Professional de Tècnic Superior en Restauració, o equivalent, o posseir la competència funcional reconeguda si és el cas. Així mateix, podran accedir a esta competència els treballadors amb dos anys d'experiència en la competència funcional d'Ajudant de Cuina en l'àmbit empresarial a què s'estén el Conveni per al personal laboral de l'Administració General de Castella i Lleó i els Organismes Autònoms dependents d'esta.

  Cuidador Tècnic de Servicis Assistencials: Títol de Batxiller (BUP o Superior), Formació Professional de Grau Superior, o equivalent (o amb competència funcional reconeguda en Ordenança Laboral o Conveni Col·lectiu).
  Auxiliar d'infermeria: Títol acadèmic de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria o equivalent.
  Ajudant Tècnic Educatiu: Títol de Batxiller (BUP o Superior) o equivalent, o amb competència funcional reconeguda en ordenança laboral o conveni col·lectiu.
  Ajudant de cuina: títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Grau Mitjà, o equivalent (o amb competència funcional reconeguda en Ordenança Laboral o Conveni Col·lectiu).
  A estos efectes, s'entén per competència funcional reconeguda la que, amb un contingut funcional equivalent a l'especificat en el Conveni col·lectiu per al personal laboral de l'Administració General de la Comunitat de Castella i Lleó i Organismes Autònoms dependents d'esta, haja sigut exercida en l'empresa en què s'al·legue que s'ha ostentat per un període igual o superior a l'establit com a període de prova.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o en condicions d'obtindre.
  f) No pertànyer a cap borsa de treball de personal laboral temporal vigent, en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó, per a la competència funcional convocada.


 • Places

  Descripció de les places

  Competències funcionals i àmbit provincial:
  - Metge (Àvila).
  - Fisioterapeuta (Àvila).
  - Infermers (Burgos, Lleó i Salamanca).
  - Cuiners (Burgos i Salamanca).
  - Auxiliar d'Infermeria (Burgos, Lleó i Salamanca).
  - Cuidador Tècnic de Servicis Assistencials (Salamanca).
  - Ajudant Tècnic Educatiu (Lleó).
  - Ajudant de Cuina (Burgos).


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds de participació en estes proves selectives s'hauran de formalitzar i omplir pels interessats en la borsa de les quals pretenguen integrar-se, a través del formulari que apareix publicat en la web de la Junta de Castella i Lleó (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) i es dirigiran a la delegació territorial de la Junta de Castella i Lleó de la província en què pretenguen integrar-se, òrgan gestor del procediment.


 • Lloc de presentació

  Es podrà efectuar per qualsevol de les dos formes següents:
  a) Presencialment, en suport de paper, en els centres oficials a què es referix i en la forma que determina l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en les oficines i punts d'informació i atenció al ciutadà de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó següents:
  - Oficina Central de Informació i Atenció al Ciutadà: c/ Santiago Alba, 1 - 47008 VALLADOLID.
  - Oficina Central de Informació i Atenció al Ciutadà: Monasterio de Santa Ana, Pasaje del Císter, 1 - 05001 ÀVILA
  - Punt de Informació i Atenció al Ciutadà: c/ José Gochicoa, 20 - 05400 ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)
  - Oficina Central de Informació i Atenció al Ciutadà: plaça de Bilbao, 3 - 09006 BURGOS
  - Punt de Informació i Atenció al Ciutadà: plaça Resinera, 1-2 - 09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)
  - Punt de Informació i Atenció al Ciutadà: c/ La Estación, 25 - 09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos)
  - Punt de Informació i Atenció al Ciutadà: c/ Mayor, 41 - 09214 TREVIÑO (Burgos)
  - Oficina Central de Informació i Atenció al Ciutadà: Avda. Peregrinos, s/n - 24008 LLEÓ
  - Punt de Informació i Atenció al Ciutadà: c/ Ramón González Alegre, 15 - 24400 PONFERRADA (Lleó)
  - Oficina Central de Informació i Atenció al Ciutadà: Avda. Casado del Alisal, 27 - 34001 PALÈNCIA
  - Oficina Central de Informació i Atenció al Ciutadà: Príncipe de Vergara, 53 - 71 - 37003 SALAMANCA
  - Oficina Central de Informació i Atenció al Ciutadà: plaça Reina Juana, 5 - 40001 SEGÒVIA
  - Oficina Central de Informació i Atenció al Ciutadà: c/ Linajes, 1 - 42002 SÒRIA
  - Oficina Central de Informació i Atenció al Ciutadà: c/ Duque de la Victoria, 8 - 47001 VALLADOLID
  - Oficina Central de Informació i Atenció al Ciutadà: Leopoldo Alas «Clarín», 4 - 49018 ZAMORA

  b) Telemàticament. Les sol·licituds podran presentar-se de forma telemàtica a través de la seu electrònica de Castella i Lleó (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es, utilitzant l'aplicació informàtica (codi 712).
  Els sol·licitants hauran de disposar de DNI electrònic o certificat digital de classe 2CA de firma electrònica emés per la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre.
  Podran admetre's altres certificats electrònics, sempre que hagen sigut prèviament reconeguts per esta administració i siguen compatibles amb els diversos elements diferenciadors, elements habilitants i plataformes tecnològiques corporatives.

  En el cas que haja de presentar-se documentació addicional junt amb la sol·licitud, esta s'aportarà presencialment.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar