Detall

Inspector/a de Policia Local.


 • Descripció

  Inspector/a de Policia Local.


 • Organisme

  Valencia
  Plaza del Ayuntamiento, 1
  Tel:963525478
  Fax:963944379


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Nova obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes B, amb un any d'antiguitat, i A, que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits 16 anys d'edat i no faltar menys de deu anys per a l'edat establida per a la jubilació. Estes edats estan referides al dia que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) Estar en possessió del títol de diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o equivalents, o en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas, l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de certificat expedit a este efecte per l'administració competent en cada cas.
  d) No patir malaltia ni cap defecte físic que li impedisca el normal exercici de les funcions pròpies de l'escala superior, categoria d'intendent principal, de conformitat amb el quadro d'exclusions mèdiques establides en l'annex II i III d'estes bases.
  e) No haver sigut separat/ada per mitjà d'expedient disciplinari del servici de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  41,41 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés bancari en el compte número ES30-2038-8814-6760-0000-8804 de Bankia, efectuat directament o per transferència, sense que siga possible el gir postal o telegràfic.


 • Exempció / Reducció taxes

  El personal participant podrà subjectar-se a les bonificacions establides en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis administratius proves i expedients de selecció de personal de l'Ajuntament de València.

  La devolució dels drets d'examen no procedirà en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.


 • Places

  Nombre de places

  17

  Descripció de les places

  És objecte de les presents bases, la provisió de places en propietat de l'escala d'Administració especial, subescala: servicis especials, classe: Policia Local i els seus auxiliars.

  DISTRIBUCIÓ DE LES PLACES I PROCEDIMENT SELECTIU
  - Torn lliure: 4 places (OPOSICIÓ)
  - Torn mobilitat: 4 places (CONCURS)
  - Torn promoció interna: 9 places (CONCURS OPOSICIÓ)

  Les places que, oferides al torn de promoció interna, no siguen cobertes per tal torn, incrementaran el torn lliure. Així mateix, les places oferides al torn lliure i les agregades al torn lliure procedents de promoció interna que no siguen cobertes per tal torn, passaran al torn de mobilitat; i les oferides al torn de mobilitat que no siguen cobertes per tal torn, passaran al torn de promoció interna.


 • Documentació / Informació

  - Instància model (que es facilitarà per l'Oficina d'Informació Municipal, sítia en el carrer de la Sang, s/n, en el carrer d'Amadeu de Savoia, en les diferents juntes municipals de València i a través de la pàgina d'Internet municipal (www.valencia.es).

  - Justificant de l'ingrés bancari dels drets d'examen (haurà de fer-se constar la convocatòria a què correspon l'ingrés).


 • Lloc de presentació

  - En qualsevol de les oficines de registre d'entrada següents: edifici municipal (c/ Sang, s/n), edifici municipal
  Tabacalera (Amadeu de Savoia, 11-13)
  - En les juntes municipals de districte
  - En la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 4/99 de modificació de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.valencia.es/ayuntamiento/oposiciones


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar