Detall

Mestres i cuidadors per al programa denominat "Escola d'estiu d'educació especial 2016"


 • Descripció

  Mestres i cuidadors per al programa denominat "Escola d'estiu d'educació especial 2016"


 • Organisme

  Burriana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964510062
  Fax:964510955


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  - Mestre/a: diplomatura o grau en Mestre o equivalent
  - Cuidador/a: sense titulació.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article 57 de l'esmentat text legal.
  b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
  Les persones aspirants hauran d'acreditar que no han sigut condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta de sers humans. A este efecte, esta circumstància s'acreditarà per mitjà de l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, en el moment de la crida per al nomenament com a persona empleada pública.
  L'aportació d'este certificat, és obligatori de conformitat amb la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015.
  És gratuït, i pot sol·licitar-se per Internet en l'adreça electrònica següent: https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  a) Nombre màxim de llocs a cobrir:
  - 1 plaça de mestre/a
  - 4 places de cuidadors/ores

  b) Grup/subgrup de titulació/Escala/Subescala:
  Mestre: A/A2/Escala Administració Especial/Subescala Tècnica.
  Cuidadors/ores: agrupació professional/escala administració especial/subescala servicis especials.

  c) Règim jurídic: funcionari interí per a l'execució de programes de caràcter temporal (article 10.1.c) del TREBEP).

  d) Duració del programa: 14 de juliol de 2016 al 12 d'agost de 2016, ambdós inclosos.

  e) Jornada ordinària: 32 h i 30 m setmanals.

  f) Horari: de dilluns a divendres. Un torn de 08:30 h 15:00 h i un altre torn de 09:30 h 16:00 h

  g) Retribucions:
  Mestre/a: 1.647,13 euros bruts/mes, tots els conceptes inclosos.
  Cuidadors/as: 1.084,24 euros bruts/mes, tots els conceptes inclosos.


 • Documentació / Informació


  Els interessats ompliran la instància segons model Annex I, que els serà facilitada en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania-OAC (Pl. Major, núm. 1, planta baixa) i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica http://burriana.sedelectronica.es/board/).

  S'acompanyarà la sol·licitud amb:
  - Fotocòpia simple del DNI
  - Si s'opta pel lloc de Mestra o Mestre: fotocòpia simple de la titulació exigida, açò és, diplomatura o grau en Mestre o equivalent
  - Justificant de l'ingrés bancari dels drets d'examen.
  - Fotocòpia simple dels documents acreditatius dels mèrits al·legats, d'acord amb el barem de mèrits que s'establix en la base 7, i s'omplirà el full d'autobaremació. Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies no s'admetrà documentació acreditativa dels dits mèrits.

  Les sol·licituds seran dirigides a l'Alcaldia Presidència del Magnífic Ajuntament de Borriana (Pl. Major, núm. 1. CP 12530-Borriana)


 • Lloc de presentació

  - En el Registre general d'Entrada de Documents d'este ajuntament
  - En la forma prevista en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú. En este cas, també hauran d'enviar per fax còpia de la sol·licitud (núm. 964510955).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://burriana.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment





La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar