Detall

Agents de Policia Local.


 • Descripció

  Agents de Policia Local.


 • Organisme

  Oliva
  Plaça Ajuntament, 1
  Tel:962850250
  Fax:962839772


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a conduir vehicles de les classes B i A, o equivalent.
  - Estar en possessió del certificat de Grau elemental (B1) de coneixements del valencià expedit per la Junta Qualificadora.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió del títol de Batxiller Superior, o equivalent, o tindre complides les condicions per a la seua obtenció en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  c) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadros d'exclusions mèdiques que es detallen en l'Orde de 23 de novembre de 2005 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, i tindre una estatura mínima de 1,65 metres els hòmens i 1,60 metres les dones.
  d) Haver complit 18 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver estat separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de l'estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.


 • Taxa ordinària

  18,00 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés bancari en el compte número 0182-5941-44-0017114001 del BBVA sucursal d'Oliva a nom de l'Ajuntament.


 • Documentació / Informació

  La instància per a prendre part en el procés selectiu, es dirigirà a l'Alcaldia d'este Ajuntament i haurà d'estar degudament omplida. Els aspirants manifestaran que complixen totes i cada una de les condicions i requisits exigits i es presentarà acompanyada dels documents següents:
  - Fotocòpia del DNI o document que el substituïsca.
  - Justificant que acredite haver fet l'ingrés bancari de l'import dels drets d'examen. Si el pagament es realitza per gir postal o telegràfic s'adjuntarà a la sol·licitud còpia del resguard.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'ajuntament o en els llocs que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC).


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://oliva.es/es/tauler/bases-borsa-treball-policia-local-pendent-publicacio-bop/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar