Detall

Cos superior tècnic d'Enginyeria en Informàtica, A1-06, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 6/15.


 • Descripció

  Cos superior tècnic d'Enginyeria en Informàtica, A1-06, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 6/15.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  PROMOCIÓ INTERNA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Enginyeria en Informàtica, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari


 • Requisits especifics

  1. Ser personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat dels cossos a què es fa referència en el present apartat per a cada una de les modalitats, i haver prestat servicis efectius durant almenys dos anys com personal funcionari de carrera en el cos o escala des del que s'accedix, tal com establix l'article 119 de la mateixa llei.
  Les modalitats d'accés a la promoció interna tindran en cada cas, la procedència següent:
  Modalitat A: Promoció interna vertical: personal funcionari de carrera que pertanga al cos A2-02 (cos superior de gestió en Enginyeria Tècnica en Informàtica, de l'annex I de la llei 10/10 de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana).
  Modalitat B: Promoció interna horitzontal: personal funcionari de carrera que pertanga a un altre cos o escala del mateix subgrup de classificació professional (qualsevol subgrup A1 de l'annex I de la llei excepte l'A1-06).
  Modalitat C: Promoció interna mixta: personal funcionari de carrera que pertanga a qualsevol cos o escala del subgrup A2 de l'annex I de la llei excepte el Cos A2-02 corresponent a l'accés per promoció interna vertical.
  El personal funcionari de carrera que no haja pogut ser integrat en els cossos que establix el annex I de la llei, podrà igualment accedir al Cos A1-06 per mitjà de promoció interna mixta si pertany al subgrup A2 o per promoció interna horitzontal si pertany al subgrup A1.

  2. Titulació: estar en possessió del títol universitari d'Enginyeria en Informàtica, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complides les condicions per a obtindre abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que ho acredite.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.

  3. Podran optar al torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional aquelles persones aspirants, que complint els requisits anteriors, posseïsquen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33% i que el formulen expressament en la sol·licitud de participació seguint les instruccions establides en la base 6.3.1.


 • Taxa ordinària

  28,19 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen seran de 28'19 euros i s'ingressaran en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en la sol·licitud. El pagament de la taxa es justificarà per mitjà del justificant corresponent que l'entitat bancària emetrà atenent a la modalitat de pagament triada per la persona aspirant


 • Exempció / Reducció taxes

  1. Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Discapacitats» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  2. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Família Nombrosa Especial» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  3. Els membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria general disfrutaran d'una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat d'Exempcions «Família Nombrosa General» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  4. Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten esta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a això assenyalaran amb una ics (X) en l'apartat «altres» de la sol·licitud presencial o telemàtica.
  5. S'aplicarà una bonificació del 10 % de l'import total de la taxa, acumulable a la bonificació anterior, quan la presentació de la sol·licitud de participació en les proves es realitze per mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  Els 6 llocs de treball corresponen:
  Torn de promoció interna: 5 llocs
  Torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional: 1 lloc


 • Documentació / Informació

  ORDE 9/2016, de 22 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'Enginyeria en Informàtica, A1-06, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 6/15


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds hauran de presentar-se d'una de les formes següents:
  Sol·licitud presencial: es presentarà la sol·licitud per les persones interessades en les oficines públiques que figuren relacionades en l'annex V, una vegada omplida i abonada la taxa que es fixa en la base 5.
  També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.
  Sol·licitud telemàtica: es presentarà la sol·licitud per les persones interessades a través d'Internet per mitjà de la firma electrònica, una vegada omplit el formulari i realitzat el pagament telemàtic de la taxa que es fixa en la base 5. No seran vàlides aquelles sol·licituds que encara que hagen sigut pagades no han sigut firmades electrònicament.


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=63132


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en: • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar